Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Проектно-базирано обучение в училище – акценти и насоки за приложение

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Проектно-базирано обучение в училище – акценти и насоки за приложение

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Ръководител направление ИКТ

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Отнесен към нашето съвремие, методът на проектите е изключително актуален, тъй като съчетава поставянето на ученика в активна позиция и екипната форма на работа с възможностите на съвременните информационни технологии както за проучване, така и за систематизиране и презентиране на резултатите от проведените изследвания. Формират се редица важни умения като екипност, комуникативност, презентационни умения и др. Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част:

-        Теоретичната част е в рамките на 4 часа – запознаване със същността на проектно-базираното обучение, както и методически насоки за неговото приложение в практиката.

-        Практическата част е рамките на 12 часа работа по екипи и индивидуално (12 часа присъствена форма или 4 часа присъствена и 8 часа дистанционна форма на работа) за разработване на учебен проект на идейно ниво и тренинг-сесия за формиране на умения за работа с избрани информационни технологии.

Съдържанието на курса е структурирано в следните теми:

-        Изясняване същността на проектно-базираното обучение.

-        Запознаване с етапите на разработване на учебен проект.

-        Запознаване с акценти от проектния подход в обучението – интердисциплинарност, екипност, интегриране на технологии, система за оценка и самооценка, презентиране на крайния продукт от проектната работа.

-        Разработване на примерен учебен проект.

-        Запознаване с учебни проекти от нашата и световна педагогическа практика за начален, прогимназиален и гимназиален етап.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за проектния метод и същността на проектно-базираното обучение в училище, да се формират знания за етапите на разработване на учебен проект и да се дадат методически насоки за ефективно използване на проектно-базираното обучение в педагогическата практика. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за проектно-базираното обучение – същност, етапи, организационна форма, оценяване, представяне на резултатите.

2.       Да се формират умения за разработване на учебен проект – избор на тема, формулиране на краен продукт от работата, дефиниране на дейностите по проекта, определяне на система за оценяване.

3.       Да се формират знания и умения за прилагане на екипна организация на учебния процес в хода на проектната работа.

4.       Да се формират знания и умения за използване на информационни технологии в хода на работа по даден учебен проект – работа с примерни софтуерни технологии в помощ на учителя на различни етапи от проектната работа.

5.       Да се формират знания и умения за презентиране на крайния резултат от проектната работа. Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти: за учители (наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – т. 1.2, 1.6, 1.7, педаг. компл. 1.2, 2.4, 4.3; комун. комп. 1.1., 2.1.) за директори (наредба 12. Прил. 3.:академична. комп. – 1.2; управление на ресурси – т. 6)

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийна презентация, демонстрация, упражнения, работа с учебни материали в електронен вид, работа с работни листове, проектна работа, анкета. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, демонстрация на примери от практиката; За екипната работа за обучаемите са подготвени работни листове, учебни материали в електронен вид, дидактични материали в хартиен вид и др. За тренинг-сесиите лекторът прави демонстрация, а обучаемите работят по конкретни упражнения. В рамките на обучението се разработва идеен учебен проект. За заключителната част на обучението е разработена анкета, която цели както обратна връзка по съдържанието на обучението, така и по отношение на формата и организацията на учебната работа.

Използваните формира на организация на работата са: фронтална, екипна работа, индивидуална. Фронталната форма на лекционно обучение е необходима за въведение на обучаемите в темата, както и за формулиране на направените изводи и обобщаване на свършената работа. Заложена е работа по проектна задача, при която обучаемите работят в екипи и самостоятелно разпределят задачите си за постигане на крайната цел. Индивидуалната работа на всеки един от обучаемите е в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретно поставена задача.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да разработят самостоятелно учебен проект, като го структурират в етапи и дейности, съобразно конкретните ДОИ;

-        да познават и използват подходящи информационни технологии в хода на събиране и обработване на информация по изследваната тема;

-        да реализират междупредметни връзки с други учебни предмети и работа в екип с колеги по други учебни предмети.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка.

Анкетната карта се попълва от обучаемите на място – включва въпроси по съдържанието организацията и провеждането на обучение. Изисквания към курсовата работа: При присъствена форма на обучение, курсовата работа трябва да бъде разработена от екип в състав 3 до 5 обучаеми. При обучение в смесена форма – присъствена и дистанционна – курсовата работа трябва да бъде разработена индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа трябва да съдържа описание със следната структура: тема на учебния проект, целева група, цели и задачи, краен продукт от проектната дейност, етапи и дейности по етапи. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на доклад и придружаваща я презентация. Екипът/Обучаемият трябва да разработи от 2 до 5 примерни учебни ресурси към идейния проект (входен и изходен тест за оценка на резултатите, презентация, работни листове, карта за самооценка, списък с източници и др.) и да ги представи във вид и формат по своя преценка.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават материали в електронен вид, съдържащи теоретична част под формата на презентация; архиви с примерни учебни проекти от нашата и световната педагогическа практика; работни листове за изпълнение на практически задачи в хода на обучението; инсталации на избрани софтуерни продукти със свободен лиценз за ползване; описание за начина на работа с избрани софтуерни продукти и избрани интернет услуги в помощ на учителя при реализиране на проектно-базирано обучение в училище.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

-        Комуникативна

-        Други (моля, посочете): Управление на ресурси – Приложение 3, наредба 12

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Защита на проект

9. Списък на обучителите*:

-        Румяна Йорданова Папанчева

-        Красимира Атанасова Димитрова

10. Лице за контакт:

Име, презиме, фамилия: Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaz.net

11.11.2016 г.

Към списъка с одобрени програми

 slide up button