Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Проектно-базирано обучение при интегриране на технологии 1. – 4. клас

Обратно към списъка

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Проектно-базирано обучение при интегриране на технологии 1. – 4. клас

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Ръководител направление ИКТ

-        Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

При проектно-базирано обучение се работи по тематичен учебен проект по конкретни теми от учебното съдържание по учебни предмети. Началният етап на обучение е особено благоприятен за прилагане на проектен метод поради факта, че учителят води няколко учебни предмета и може да реализира богати междупредметни връзки. Включването на проектния подход в начална образователна степен е изключително важно, защото определя различно отношение на ученика към учебния процес – отношение, в което той трябва да работи активно, а не да очаква пасивно новото знание.

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част:

-        Теоретичната част е в рамките на 4 часа – формиране на знания за проектно-базираното обучение и методиката за неговото приложение и запознаване с различни информационни технологии, които могат да се използват в хода на проектната дейност.

-        Практическата част е рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа) Разработва се примерен учебен проект, като акцентът е поставен върху технологичната част за неговата реализация. Учителите формират знания за работа с избрани програмни продукти.

Съдържанието на курса е структурирано в следните теми:

-        Знания за проектно-базираното обучение – същност, етапи, акценти.

-        Разработване на ресурси към примерен учебен проект.

-        Запознаване с учебни проекти от нашата и световна педагогическа практика за начален, етап.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за проектния метод и същността на проектно-базираното обучение в училище, да се формират знания за етапите на разработване на учебен проект, да се дадат методически насоки за ефективното използване на проектно-базираното обучение в педагогическата практика и да се формират умения за работа с конкретни информационни технологии за разработване на учебни ресурси, обезпечаващи проектната работа. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за проектно-базираното обучение – същност, етапи, организационна форма, оценяване, представяне на резултатите.

2.       Да се формират знания и умения за използване на информационни технологии в хода на работа по даден учебен проект – работа с примерни софтуерни технологии в помощ на учителя на различни етапи от проектната работа.

3.       Да се формират знания и умения за презентиране на крайния резултат от проектната работа. Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти: за учители (наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – т. 1.2, 1.6, 1.7, педаг. компл. 1.2, 2.4, 4.3; комун. комп. 1.1., 2.1.) за възпитатели (наредба 12. Прил. 6.:академична. комп. – 1.4, 2.3; педагогическа комп. – т. 1.3)

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийна презентация, демонстрация, упражнения, работа с учебни материали в електронен вид, работа с работни листове, проектна работа, анкета. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, демонстрация на примери от практиката; За тренинг-сесиите лекторът прави демонстрация, а обучаемите работят по конкретни упражнения. В рамките на обучението се работи по предварително разработен като структура и съдържание учебен проект. За заключителната част на обучението е разработена анкета, която цели обратна връзка по съдържанието, формата и организацията на обучението.

Използваните форми на организация на работата са: фронтална и индивидуална. Фронталната форма на лекционно обучение е необходима за въведение на обучаемите в темата, както и за формулиране на направените изводи и обобщаване на свършената работа. Индивидуалната работа на всеки един от обучаемите е в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретно поставена задача в рамките на екипната задача или тренинг-сесията при изпълнение на упражненията за работа със съответни софтуерни приложения. На различни етапи от практическата работа е приложима работа по двойки или в екипи за разпределяне на по-обемни задачи – по преценка на лектора според конкретните условия и ниво на дигитални умения на обучаемите.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да разработят самостоятелно учебен проект, като го структурират в етапи и дейности, съобразно конкретните държавни образователни изисквания за съответните дисциплини и нива на образователната степен;

-        да познават и използват подходящи информационни технологии в хода на събиране и обработване на информация по изследваната тема.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Анкетната карта се попълва от обучаемите на място. Тя включва въпроси по съдържанието на курса, както и по неговата организация и провеждане.

Изисквания към курсовата работа:

-        Курсовата работа се изработва индивидуално от всеки от обучаемите.

-        Курсовата работа съдържа кратко описание на идеен тематичен проект за работа – обем до 3 страници. Описанието трябва да има следната структура: тема на учебния проект, целева група, цели и задачи, краен продукт от проектната дейност, етапи и дейности.

-        Курсовата работа включва и разработването на 3 до 5 учебни ресурси в електронен вид, които да обезпечават работата по идейния проект на обучаемия. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на доклад и придружаващите го файлове с ресурси в електронен вид. Курсовата работа може да се изпрати като архив по електронна поща или да се даде връзка към файлове, откъдето лекторът да достъпи съответните материали.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават материали в електронен вид, съдържащи теоретична част под формата на презентация; архиви с примерни учебни проекти от нашата и световната педагогическа практика; работни листове за изпълнение на практически задачи в хода на обучението; инсталации на избрани софтуерни продукти със свободен лиценза за ползване; описание за начина на работа с избрани софтуерни продукти и избрани Интернет услуги в помощ на учителя при реализиране на проектно-базирано обучение в училище. Целта е формиране на умения за работа с избрани информационни технологии – софтуерни приложения, Интернет услуги, облачни технологии. Работят с приложения за разработване на тест, анкета, обработка на графични, звукови и видео файлове, представяне на резултатите в блог, презентация, доклад, брошура, вестник и др. За индивидуалната работа за обучаемите са подготвени работни листове, с което се осигурява индивидуален подход към обучаемия – всеки има възможност да работи със свое темпо, следвайки указанията, зададени в писмен вид. За използване на облачни технологии от пакета на Office 365 ( Excel Forms, Word, PowerPoint, Sway, OneNote) обучаемите получават учебни акаунти в dgklaz.net (домейн, собственост на СНЦ "Образование и технологии"). Разработени са указания за създаване на избрани ресурси – тест, анкета, брошура, реклама, обобщен доклад, презентация, блог и др.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

-        Комуникативна

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Защита на проект

9. Списък на обучителите*:

-        Румяна Йорданова Папанчева

-        Красимира Атанасова Димитрова

10. Лице за контакт:

Име, презиме, фамилия: Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaznet

11.11.2016 г.

50903411

 

НАЗАД

 

 

 slide up button