Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Запознаване със софтуер за работа с интерактивна дъска

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Запознаване със софтуер за работа с интерактивна дъска

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Ръководител направление ИКТ

-        Учители - предучилищно образование

-        Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Интерактивните дъски все по-често са част от технологичното оборудване на образователните институции – от детска градина до 12 клас, включително в профилираните и професионални гимназии. Все по-често ще навлизат и интерактивни дисплеи и други тъчскрин технологии, които са средство за осъществяване на ефективна педагогическа дейност. Навлизането на тези технологии изисква своевременно запознаване на педагогическите специалисти с техните основни и специализирани възможности. Учителите следва да имат уменията да използват технологията и да създават свои учебни ресурси. Към базовите умения за работа с графичен, текстов редактор и работа с електронни таблици и презентации, постепенно възниква необходимостта за формиране на умения за работа с интерактивни дъски/дисплеи и познаването на софтуер за работа с тях.

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част.

-        Теоретичната част е в рамките на 4 часа – формиране на знания по темата за интегриране на интерактивни технологии в учебния процес и запознаване със софтуер за работа с интерактивна дъска/дисплей.

-        Практическата част е в рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа). Тренинг-сесия за формиране на дигитални умения – работа със съответното хардуерно устройство и използване на прилежащ софтуер.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за работа с интерактивна дъска/дисплей. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за интегриране на интерактивни хардуерни и софтуерни технологии в учебния процес.

2.       Да се формират умения за използване на хардуерната технология – дъска/дисплей (включване и изключване на системата, използване на основни инструменти на средата).

3.       Да се формират умения за работа със софтуер за интерактивна дъска – интерфейс, инструменти, галерии, управление на страници, интерактивни приложения, външни препратки и др.

Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти: за учители (Наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – 1.2, 1.6, 2.1; педаг. компл. – 1.5, 2.4., 2.11.) за директори (Наредба 12, Прил. 3: академична компетентност: – 1.2, 1.6, 2.1.) за възпитатели (Наредба 12, Прил. 6: академична компетентност: – 1.4, 2.3)

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийна презентация, демонстрация, упражнения, работа с учебни материали в електронен вид, работа с работни листове, анкета. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, демонстрация на примери от практиката; При запознаване с технологиите, лекторът прави демонстрация на начина на работа с инструменти на интерактивната дъска и съответния софтуер. За практическата работа са подготвени задачи в електронен вид и работни листове с указания. За заключителната част на обучението е разработена анкета, която цели както обратна връзка по съдържанието, формата и организацията на обучението.

Използваните форми на организация на работата са фронтална и екипна. Фронталната форма е необходима за въведение на обучаемите в темата, както и за формулиране на изводи и обобщения. Практическата работа с интерактивна дъска се реализира на групи при осигурено техническо оборудване.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да работят с интерактивна дъска или дисплей.

-        да работят със софтуер за работа с интерактивна дъска като използват базовите инструменти и възможности – работа с молив, гума, маркер, управление на страници, работа с галерия от изображения, звук и видео и др.

-        да могат да създадат самостоятелно учебни ресурси за работа с интерактивна дъска.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Анкетната карта се попълва от обучаемите на място. Тя включва въпроси по съдържанието на курса, както и по неговата организация и провеждане. Изисквания към курсовата работа: курсовата работа се изработва индивидуално от всеки от обучаемите; курсовата работа се състои в разработване на 3 до 5 примерни упражнения за работа с интерактивна дъска по конкретна тема от учебното съдържание на избран от обучаемия учебен предмет. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на доклад и файл с интерактивни задачи. Докладът съдържащ тема на ситуацията и описание на включените в нея упражнения за децата. Интерактивните задачи са във файл, съхранен със съответния софтуер, с който са разработени задачите за децата.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За нуждите на обучението се използва специализиран софтуер за работа с интерактивна дъска. За целта се използва или софтуер със свободен лиценз за ползване (напр. Open Sankore) или софтуерът на конкретен модел интерактивна дъска, с която работи организацията – заявител на обучението. Open Sankore е софтуер със свободен лиценз за използване, специализиран софтуер за разработване на електронно учебно съдържание за работа с интерактивна дъска. Софтуерът е машинно независим – създадените ресурси могат да се използват с произволна интерактивна дъска, като на свързаният с дъската компютър трябва да е инсталирана програмата Open Sankore. При обучение по заявка може да се работи със софтуера към дъската, собственост на градината заявител на обучението. Обикновено при закупуване на интерактивна дъска се инсталира и конкретен софтуер за работа с нея, с инструменти и възможности – типични за класа софтуерни продукти за работа с интерактивна дъска. СНЦ „Образование и технологии“ разполага с над 10 мобилни интерактивни дъски, с които да обезпечи работата по време на обучението. Залите, които организацията използва в Бургас и София са оборудвани с тъчскрин интерактивни дъски. При провеждане на обучения по заявка се работи с интерактивните дъски на градината заявител и/или мобилните дъски на СНЦ „Образование и технологии“.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа. Разработени задачи за работа с интерактивна дъска по конкретна тема от учебен предмет по избор на обучаемия.

9. Списък на обучителите*:

-        Людмила Атанасова Дерменджиева

-        Румяна Йорданова Папанчева

-        Красимира Атанасова Димитрова

-        Венелин Дачков Николов

-        Румяна Иванова Карадимитрова

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaznet

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button