Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Учебна работа в детската градина в богата на технологии среда – работа с интерактивна дъска, таблети и образователен софтуер

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Учебна работа в детската градина в богата на технологии среда – работа с интерактивна дъска, таблети иобразователен софтуер

2. Програмата е насочена към:

-        Директори

-        Учители - предучилищно образование

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Информационните технологии навлизат все по-масово в образователната среда и откриват новивъзможности за педагогическите специалисти. В голям броя детски градини в страната са инсталиранивисок клас тъчскрин интерактивни дъски. Все по-често се закупуват таблети и се работи с интерактивнисофтуерни приложения. Използването на образователен софтуер е особено ефективно в малкатавъзрастова група при работа в богата на технологии среда. Работата с таблети в дозиран вид имаразвиваща и мотивираща форма. Тя възпитава ново отношение на децата към компютърната техника катосредство за придобиване на нови знания и умения.

Образователното съдържание на курса включватеоретична и практическа част. Теоретичната част е в рамките на 4 часа – запознаване с тенденции винтегрирането на технологии в детската градина, запознаване с образователен софтуер за работа стаблети и интерактивна дъска. Практическата част е в рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4ч. присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа) – работа с интерактивна система, включваща дъска,таблети и софтуер, запознаване с инструменти на средата, начин на управление, методически насоки заприлагане в практиката.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за интегриране на технологии в учебния процес в детскатаградина и да се формират умения за работа с таблетни решения и интерактивна дъска. За реализиранетона поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1. Да се формират знания за интерактивнихардуерни и софтуерни технологии в учебния процес.

2. Да се формират знания за работа с образователенсофтуерен за детската градина при използване на интерактивна дъска и таблети.

3. Да се формират знанияот методическа гледна точка за ефективно съчетаване на електронни учебни ресурси с класически методина педагогическо взаимодействие в детската градина.

Целите на програмата са насочени към развиване накомпетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти: за учители(наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – т. 1.2, 1.6, педагогическа компл. 1.1, 1.2, 2.4, 2.11;комуникативна комп. 1.1., 2.1.) за директори (наредба 12. Прил. 3.: академична компетентност – 1.2)

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийнапрезентация, демонстрация, упражнения, работа с учебни материали в електронен вид, работа с работнилистове, анкета. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите,мултимедийно представяне на учебно съдържание, демонстрация на примери от практиката. Заиндивидуалната работа са подготвени разпечатки на методически насоки за провеждане на обучителниситуации, с които обучаемите се запознават и представят пред своите съекипници. Прави се демонстрацияна начина на работа с инструменти на интерактивната дъска и образователния софтуер. Практическатаработа на обучаемите с образователния софтуер е по разработени дидактични упражнения в електроненвариант. За заключителната част на обучението е разработена анкета, която цели както обратна връзка посъдържанието, формата и организацията на обучението.

Използваните форми на организация на работатаса: фронтална, групова и индивидуална. Фронталната форма е за въведение на обучаемите в темата, кактои за формулиране на направените изводи и обобщаване на свършената работа. Индивидуалната работапри изпълнение на задачи към разработена учебна ситуация. Тренинг-сесията е организирана катогрупова работа. За всеки екип е осигурено нужното техническо оборудване.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да работят с конкретната хардуернаинтерактивна технология (включване и изключване на системата – компютър, рутер, таблети,интерактивна дъска, проектор);

-        да работят с образователен софтуер с разработено мултимедийносъдържание, предназначен за използване в система за таблетно решение.

-        да интегрират традиционниметоди на работа и електронно учебно съдържание.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Анкетната карта се попълва от обучаемите на място. Тя включва въпроси по съдържанието на курса, както и по неговата организация и провеждане. Изисквания към курсовата работа: курсовата работа се изработва индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа съдържа описание на една ситуация от направление по избор на обучаемия. Ходът на ситуациите включва тема, цели и задачи, описание на етапите и дейностите в ситуацията, като се включват работа със софтуерен пакет, работа с книгата на детето, игри и други форми на педагогическо взаимодействие с групата. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на доклад в електронен вид.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Работи се с образователен софтуер „ИТИ-ДГ–Т“ – специализиран образователен пакет за детската градина, съдържащ разработени мултимедийни ситуации по различни учебни направления – математика, български език и литература и околен свят. Технологията позволява съчетаване на фронталната работа на учителя на интерактивна дъска, споделяне на задача на таблетите на децата, която всяко дете изпълнява самостоятелно, обратна връзка от таблета на избрано дете към интерактивната дъска за визуализация на неговата работа. Образователният пакет „ИТИ-ДГ–Т“ е разработен под научното ръководство на доц. д-р

Румяна Папанчева – автор на настоящата учебна програма и е собственост на „Изкуства“ ЕООД. СНЦ „Образование и технологии“ разполага с правото да разпространява и работи с лицензирана версия на продукта и да предоставя демо-версия на обучаемите. Разработени са помощни материали за работа с инструментите на образователния софтуерен пакет – инструменти за водене на бележки (молив, маркер и др.), управление на страници, работа с фигури, система за комуникация с таблетите и др.

СНЦ „Образование и технологии“ разполага с мобилни интерактивни дъски, рутери таблети, така че да обезпечи работата на няколко групи при провеждане на такова обучение. Залите, които организацията използва в гр. Бургас и гр. София са оборудвани с тъчскрин интерактивни дъски. При провеждане на обучения по заявка се работи с интерактивните дъски на градината заявител и/или мобилните дъски на СНЦ „Образование и технологии“.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа. Описание на ситуация от направление по избор на обучаемия включваща работа с таблети и класически методи на педагогическо взаимодействие.

9. Списък на обучителите*:

-        Людмила Атанасова Дерменджиева

-        Румяна Йорданова Папанчева

-        Красимира Атанасова Димитрова

-        Венелин Дачков Николов

-        Румяна Иванова Карадимитрова

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaznet

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button