Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Приказките на етносите и народите в езиковото и литературното обучение на деца и ученици

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Приказките на етносите и народите в езиковото и литературното обучение на деца и ученици

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители - предучилищно образование

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Обучението е насочено към детски и начални учители, и учители по български език и литература. Вбългарската детска градина и училище през 21 век, наред с националните фолклорни приказни творби,битуват творби на етноси, населяващи страната ни, както и на други народи. Те обогатяват художественитепредстави на подрастващите от 3 до 12-годишна възраст, разкриват пред тях нови духовни хоризонти, учатги на етническа толерантност, раждат у тях стремеж към опознаване на нови земи и народи. Лекционниятмодул провокира интерес към работата с предпочитания от децата и учениците жанр – приказката, вусловията на контаминирането й с други етнически и национални фолклорни жанрови форми. Залага се насобствени теоретични разработки на лектора, обнародвани в специализирания педагогически печат иапробирани в реалната педагогическа практика.

Етапите на работа включват:

1.       Изграждане наметодическа система за работа.

2.       Изследване рецепцията на приказни текстове в христоматии иучебници.  

3.       Разработване на ситуации и уроци върху приказни текстове.

Традиционната приказкасъдържа вътрешно себепознание, което е интуитивно, а училището налага предимно интерпретативноотношение към нея. Чрез въвеждането на приказки на етносите – турски, ромски, арменски и еврейски, ина народите се извършва обмен на идеи и морални ценности. Така се засилва образователното иестетическото внушение на жанра. Образователното съдържание на курса включва теоретична ипрактическа част

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за приказния жанр и спецификата му в условия наконкретна етническа и мултинационална среда.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдатрешени следните задачи:

1.       Да се формират знания за поетика и народна приказка.

2.       Да се формиратзнания за видовете приказки, изучавани в средното училище

3.       Да се формират знания за същинска ипреразказана авторизирана приказка, за жанрови модификации на литературната приказка

4.       Да сеформират знания за методическите проекции при възприемането на народна, авторизирана, литературнаприказка.

5.       Да се формират умения за разработване на план-конспекти на ситуации и уроци по БЕЛ и да сеанализират примерни разработки.

6.       Да се формират знания и умения за използване на специфичнакултурологична информация.

7.       Да се формират знания и умения за опериране с фолклорни жанрове наетносите и народите в комбинаторика с приказния жанр.

8.       Да се формират знания и умения засамостоятелна подготовка и презентиране на разработка върху произведение от приказния жанр

3.3. Методи на обучение

Методите на обучение са комбинирани – използват се в комбинаторика нагледни, словесни и практическиспособи и похвати, доказали приложимостта си пред педагогическа аудитория. Формите на работа са:лекции, работа индивидуално и в екипи за изготвяне план-конспекти и сценарии, презентиране насобствен педагогически продукт.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

1.       Да разработят план-конспекти на ситуации иуроци по БЕЛ и да анализират примерни разработки.

2.       Да използват специфична културологичнаинформация.

3.       Да оперират с фолклорни жанрове на етносите и народите в комбинаторика с приказнияжанр.

4.       Да подготвят и презентира разработка върху произведение от приказния жанр

Резултат от обучението са: курсова работа; презентация. Анкетната карта се попълва от обучаемите на място. Тя включва въпроси по съдържанието на курса, както и по неговата организация и провеждане. Изисквания към курсовата работа: презентацията трябва да представя собствен педагогически продукт. Презентацията трябва да бъде предадена на лектора в електронен вид.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За нуждите на обучението са разработени учебни материали, които всеки обучаем получава в електронен вид. Разработени са работни листове с индивидуални и екипни задачи за обучаемите.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:1

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Презентация

9. Списък на обучителите*:

Маргарита Тодорова Терзиева

10. Лице за контакт:

Маргарита Тодорова Терзиева

Актуален адрес: 8001 гр. Бургас, ул. Перущица 19, ет. 2, ап. 5

Телефон: 0885236757

Адрес на електронна поща: mtterzieva@gmail.com

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button