Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Кинопедагогика

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Кинопедагогика

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Учители - предучилищно образование

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Обучението на тема „Кинопедагогика“ е насочено към детски и начални учители, възпитатели, учители побългарски език и литература от средното училище. В началото на 21 век аудиовизуалната грамотност ечаст от функционалната грамотност на днешните педагози, но с оглед подготовката на бъдещипедагогически кадри тя добива нови образователни измерения. В България една от пропуснатитевъзможности за обогатяване на естетико-възпитателния потенциал на учителя е свързана скинопедагогиката. Киното като изкуство се превръща в средство за възпитание едва ли не още с появатаси. Само две години след първата кинопрожекция през 1895 г. то вече се насочва към детската аудитория.

През 1897 г. Жорж Мелиес заснема бурлеската „Замъкът на дявола“, последвана от най-раннитеекранизации на „Пепеляшка“ (1898) и „Червената шапчица“. Първите киносценаристи и режисьори търсятсъзнателно приказното и фантастичното, без непременно да го свързват с детската аудитория, но филмитеим са посрещнати възторжено и това дава тласък за развитие на този дял на киноиндустрията. Сразвитието на жанра се появява необходимостта от дидактични филми, които да възпитават в духа нанационалния фолклор и да формират личностни добродетели, отговарящи на тогавашните образователнимодели. Лекционният модул разглежда кинопедагогиката като явление, превърнало се в част отсъвременната система на медиаобразованието, но съхранило своята специфика. Образователнотосъдържание на курса включва теоретична и практическа част

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за кинопедагогиката и приложението й в съответнияобразователен сегмент.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за видовете филми и техните послания.

2.       Да се формират и прилагат знания зафилмовото изкуство и неговите създатели – теоретици, режисьори, актьори, национални школи.

3.       Да сеусъвършенства методическият инструментариум за прилагане за знанията в работата с деца и ученици отсъответната възраст.

4.       Да се формират знания и умения за прилагане на екипна организация на учебнияпроцес в хода на проектната работа.

5.       Да се формират знания и умения за използване на специфичнакултурологична информация.

6.       Да се формират знания и умения за презентиране на крайния резултат отпроектната работа.

3.3. Методи на обучение

Методите на обучение са комбинирани – използват се в комбинаторика нагледни, словесни и практическиспособи и похвати, доказали приложимостта си пред педагогическа аудитория. Формите на работа са:лекции, работа индивидуално и в екипи за изготвяне план-конспекти и сценарии, презентиране насобствен педагогически продукт.

Етапите на работа включват:

1.       Изграждане на методическа система заработа с учебни, документални, анимационни и игрални филми в детската градина и средното училище.

2.       Изследване историята на националното кино и известни световни кинематографични школи,кореспондиращи с детско-юношеската проблематика.

3.       Практически разработки (план-конспекти) наситуации и уроци, базирани върху екранизации на известни творби. Актуалността на темата епродиктувана от липсата на специализирана национална литература по проблема, както и отнеобходимостта да се търсят пресечните точки между киното и литературата, тяхната роля за формиранена детето/ученика.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:  

-        Да работят с учебни, документални,анимационни и игрални филми в детската градина и средното училище.

-        Да разработят план-конспектина ситуации и уроци, базирани върху екранизации на известни творби.

Индикатори за постигане нарезултат от обучението са: курсова работа; презентация. Анкетната карта се попълва от обучаемите намясто. Тя включва въпроси по съдържанието на курса, както и по неговата организация и провеждане.Изисквания към курсовата работа: презентацията трябва да представя собствен педагогически продукт. Презентацията трябва да бъде предадена на лектора в електронен вид.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За нуждите на обучението са разработени учебни материали, които всеки обучаем получава в електронен вид. Разработени са работни листове с индивидуални и екипни задачи за обучаемите.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:1

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Презентация

9. Списък на обучителите*:

Маргарита Тодорова Терзиева

10. Лице за контакт:

Маргарита Тодорова Терзиева

Актуален адрес: 8001 гр. Бургас, ул. Перущица 19, ет. 2, ап. 5

Телефон: 0885236757

Адрес на електронна поща: mtterzieva@gmail.com

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button