Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Компютърна графика – растерна и векторна

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Компютърна графика – растерна и векторна

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Учители - предучилищно образование

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Програмата е разработена така, че да развива логическо мислене и творчески подход при решаване нанестандартни задачи от областта на компютърната графика. Разясняват се използвани различни модели нареализация на компютърна графика – дескриптивни, процедурни, обектно-ориентирани итрансформационни. Особено внимание се обръща на създаването на графични модели, чрез използванена графични примитиви. Чрез знанията получени по дисциплината курсистите ще бъдат въведени вобластта на компютърната графика. Те ще усвоят умения да разработват графични изображенияпредназначени за печат, да разработват графични изображения предназначени за цифрови дисплеи, даразработват графични материали за крайния потребител.

Образователното съдържание на курса включватеоретична и практическа част: Теоретичната част е в рамките на 4 часа и включва запознаване съссъщността на компютърната графика, цветовите системи методически насоки за тяхното приложение впрактиката. Практическата част е рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч. присъствена и 8 ч.дистанционна форма на работа), работа е самостоятелна като са включени разнообразни задачи заформиране на дигитални умения.

3.2. Цели на програмата

Обучението има за цел да обхване основните на компютърната графика, диалогови графични системи,геометрично моделиране и обработка на изображения. Целта на курса е да даде както теоретични така ипрактически знания в областта на компютърната графика. В курса се разглеждат различни проблемисвързани с областта на компютърната графика. В учебната програма са включени задълбочени познанияпо растерна и векторна графика, цветови модели като се набляга на работата с тях и използване натехните предимства и недостатъци.

Целта на програмата е да се изучат да могат да прилагат подходите,методите и техничните средства за работа с различни графични редактори.

За реализирането напоставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания в областта нарастерна и векторната графика;

2.       Да се формират умения за разработване на растерни и векторнипроекти и тяхното представяне;

3.       Да се развие логическо мислене и творчески подход при изготвяне наразнообразни графични проекти;

4.       Да се развият умения за изграждане и работа с графични примитиви(растерни и векторни);

5.       Да се формират знания и умения за презентиране на крайния резултат отграфичните разработки. Целите са насочени към развиване на компетентностите, свързани с познаванетона възможностите на информационните технологии и механизмите за тяхното използване.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийнапрезентация, демонстрация, упражнения, работа с учебни материали в електронен вид, работа с работнилистове, анкета. За теоретичната част – лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне научебно съдържание, демонстрация. За индивидуалната работа за обучаемите са подготвени работнилистове, с което се осигурява индивидуален подход към обучаемия – всеки има възможност да работи съссвое темпо, следвайки указанията, зададени в писмен вид. Практическата работа на обучаемите в хода натренинг-сесия е по предварително разработени упражнения в електронен вариант и ресурси към тях. Зазаключителната част на обучението е разработена анкета, която цели както обратна връзка посъдържанието, формата и организацията на обучението.

Използваните форми на организация на работатаса фронтална и индивидуална. Фронталната форма е необходима за въведение на обучаемите в темата,както и за формулиране на изводи и обобщения. Индивидуалната работа е в хода на тренинг-сесията приизпълнение на упражнения за работа със съответната технология. На различни етапи от практическатаработа е приложима работа по двойки или в екипи за разпределяне на по-обемни задачи – по преценкана лектора според конкретните условия и ниво на дигитални умения на обучаемите.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да разработят самостоятелно графичен проект,като го структурират в етапи на изготвяне;

-        да познават и използват подходящи графични технологии;

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка.

Анкетната карта се попълва от обучаемите на място. Тя включва въпроси по съдържанието на курса, кактои по неговата организация и провеждане. Изисквания към курсовата работа: независимо от формата на обучение присъствена, смесена или дистанционна, курсовата работа трябва да бъде разработена индивидуално от обучаемите. Курсовата работа се състои в изработване на графичен проект по задача и параметри, формулирани от лектора. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на разнородни изходни формати в зависимост от използваните графични редактори по време на обучението (формати за растерна графика PSD, PDF, PNG, JPEG, формати за векторна графика AI, CDR, EPS, PDF, JPG, PNG)

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За нуждите на обучението се използват софтуерни продукти със свободен лиценз за ползване като Paint.Net, Gimp, Inkscape и др. Разработени са авторски учебни материали от автора на настоящата програма – доц. д-р Ивелина Вардева. Всеки обучаем получава учебни материали и ресурси в електронен вид.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Защита на проект

9. Списък на обучителите*:

Ивелина Миткова Вардева

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaznet

46697261

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button