Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Информационни технологии и компютърни системи за работа с електронни таблици – акценти и насоки за приложение

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Информационни технологии и компютърни системи за работа с електронни таблици – акценти и насоки за приложение

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Ръководител направление ИКТ

-        Педагогически съветници, психолози

-        Възпитатели в общежитие

-        Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

-        Корепетитори, хореографи, треньори

-        Учители - предучилищно образование

-        Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Обучението на е насочено към педагогически специалисти, които искат да сертифицират знанията иуменията си по международно признатия професионален стандарт Microsoft Office Specialist (MOS)Certification. Ежегодно в световен мащаб само по стандарта MOS Certification се обучават и сертифициратповече от един милион ученици. Отнесен към нашето съвремие, сертификационното обучение еизключително актуално, тъй като позволява валидиране на знанията и уменията по универсални иразпознаваеми от бизнеса правила. Актуалността на темата за информационни технологии и облачникомпютърни системи за работа с електронни таблици в учебния процес произтича от наличието на новопоколение в училище с нови очаквания към системата и с нови възможности и характеристики,рефлектиращи върху начина на учене.

Образователното съдържание на курса включва теоретична ипрактическа част в съотношение 1:3: Теоретичната част е в рамките на 4 часа и включва запознаване съссъщността на информационните технологии и облачните компютърни системи за работа с електроннитаблици, както и методически насоки за тяхното приложение в практиката. Практическата част е рамкитена 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа) тренинг-сесия за формиране на умения за справяне със международно признатият професионаленсертификационен изпит Microsoft Office Specialist (MOS) Certification.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за съвременните информационни технологии и облачникомпютърни системи за работа с електронни таблици отговарящи на международно признатиятпрофесионален стандарт Microsoft Office Specialist (MOS) Certification, да се формират знания за етапитена разработване на учебен проект по този стандарт и да се дадат методически насоки за ефективното муизползване в педагогическата практика.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решениследните задачи:

1.       Да се формират знания за съвременните информационни технологии и облачникомпютърни системи за работа с електронни таблици, отговарящи на международно признатиятпрофесионален стандарт MOS Certification.

2.       Да се формират умения за разработване на учебен проект,отговарящ на международно признатият професионален стандарт MOS Certification.

3.       Да се формиратзнания и умения за успешна сертификация по международно признатият професионален стандартMicrosoft Office Specialist (MOS) Certification

Целите са насочени към развиване на компетентностите,свързани с познаването на възможностите на информационните технологии и механизмите за тяхнотоизползване.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийнапрезентация, демонстрация, упражнения, работа с учебни материали в електронен вид, работа с работнилистове, анкета. За теоретичната част – лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне научебно съдържание, демонстрация. За индивидуалната работа за обучаемите са подготвени работнилистове, с което се осигурява индивидуален подход към обучаемия – всеки има възможност да работи съссвое темпо, следвайки указанията, зададени в писмен вид. Практическата работа на обучаемите в хода натренинг-сесия е по предварително разработени упражнения в електронен вариант и ресурси към тях. Зазаключителната част на обучението е разработена анкета, която цели както обратна връзка посъдържанието, формата и организацията на обучението.

Използваните форми на организация на работатаса фронтална и индивидуална. Фронталната форма е необходима за въведение на обучаемите в темата,както и за формулиране на изводи и обобщения. Индивидуалната работа е в хода на тренинг-сесията приизпълнение на упражнения за работа със съответната технология. На различни етапи от практическатаработа е приложима работа по двойки или в екипи за разпределяне на по-обемни задачи – по преценка на лектора според конкретните условия и ниво на дигитални умения на обучаемите.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да разработят самостоятелно учебен проект по международно признатият професионален стандарт Microsoft Office Specialist (MOS) Certification, като го структурират в етапи и дейности, съобразно конкретните държавни образователни изисквания за съответните дисциплини и нива на образователната степен;

-        да познават и използват подходящи информационни технологии в хода на събиране и обработване на информация по изследваната тема;

-        да се подготвят за успешна сертификация по международно признатият професионален стандарт Microsoft Office Specialist (MOS) Certification

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: успешно положен практически изпит по стандарта MOS Certification за подготовка за явяване на сертификационен изпит; анкета за обратна връзка. Анкетната карта се попълва от обучаемите на място. Тя включва въпроси по съдържанието на курса, както и по неговата организация и провеждане. Допълнително, обучаемите се явяват на изпит за сертификация по международно признатият професионален стандарт Microsoft Office Specialist (MOS) Certification в оторизиран от Microsoft тестови център (външно оценяване).

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За нуждите на обучението се използват авторски учебни материали, които да дадат нужните знания и умения на обучаваните за успешно полагане на сертификационния изпит Microsoft Office Specialist (MOS) Certification. Учебните материали са разработени от автора на настоящата програма – д-р Николай Нетов – сертифициран Майкрософт преподавател. Всеки обучаем получава архив учебни материали в електронен вид.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3:

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Тест

9. Списък на обучителите*:

Людмила Атанасова Дерменджиева

Румяна Йорданова Папанчева

Николай Чудомиров Нетов

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaznet

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button