Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Информационни технологии и компютърни системи за работа с SQL бази от данни – акценти и насоки за приложение

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Информационни технологии и компютърни системи за работа с SQL бази от данни – акценти и насоки за приложение

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Ръководител направление ИКТ

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Обучението на е насочено към педагогически специалисти, които искат да сертифицират знанията и уменията си по международно признатия професионален стандарт Microsoft Technology Associate (MTA) Certification. Ежегодно в световен мащаб само по стандарта MTA Certification се обучават и сертифицират повече от половин милион ученици. Отнесен към нашето съвремие, сертификационното обучение е изключително актуално, тъй като позволява валидиране на знанията и уменията по универсални и разпознаваеми от бизнеса правила. Актуалността на темата за информационни технологии и облачни компютърни системи за работа с бази от данни в учебния процес произтича от наличието на ново поколение в училище с нови очаквания към системата и с нови възможности и характеристики, рефлектиращи върху начина на учене.

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3: Теоретичната част е в рамките на 4 часа и включва запознаване със същността на информационните технологии и облачните компютърни системи за работа с бази от данни, както и методически насоки за тяхното приложение в практиката. Практическата част е рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа) тренинг-сесия за формиране на умения за справяне със международно признатият професионален сертификационен изпит Microsoft Technology Associate (MTA) Certification.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за съвременните информационни технологии и облачни компютърни системи за работа с бази от данни отговарящи на международно признатият професионален стандарт Microsoft Technology Associate (MTA) Certification, да се формират знания за етапите на разработване на учебен проект по този стандарт и да се дадат методически насоки за ефективното му използване в педагогическата практика.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за съвременните информационни технологии и облачни компютърни системи за работа с бази от данни, отговарящи на международно признатият професионален стандарт MTA Certification.

2.       Да се формират умения за разработване на учебен проект, отговарящ на международно признатият професионален стандарт MTA Certification.

3.       Да се формират знания и умения за успешна сертификация по международно признатият професионален стандарт Microsoft Technology Associate (MTA) Certification.

Целите са насочени към развиване на компетентностите, свързани с познаването на възможностите на информационните технологии и механизмите за тяхното използване.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийна презентация, демонстрация, упражнения, работа с учебни материали в електронен вид, работа с работни листове, анкета. За теоретичната част – лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, демонстрация. За индивидуалната работа за обучаемите са подготвени работни листове, с което се осигурява индивидуален подход към обучаемия – всеки има възможност да работи със свое темпо, следвайки указанията, зададени в писмен вид. Практическата работа на обучаемите в хода на тренинг-сесия е по предварително разработени упражнения в електронен вариант и ресурси към тях. За заключителната част на обучението е разработена анкета, която цели както обратна връзка по съдържанието, формата и организацията на обучението. Използваните форми на организация на работата са фронтална и индивидуална. Фронталната форма е необходима за въведение на обучаемите в темата, както и за формулиране на изводи и обобщения. Индивидуалната работа е в хода на тренинг-сесията при изпълнение на упражнения за работа със съответната технология. На различни етапи от практическата работа е приложима работа по двойки или в екипи за разпределяне на по-обемни задачи – по преценка на лектора според конкретните условия и ниво на дигитални умения на обучаемите.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

да разработят самостоятелно учебен проект по международно признатият професионален стандарт Microsoft Technology Associate (MTA) Certification, като го структурират в етапи и дейности, съобразно конкретните държавни образователни изисквания за съответните дисциплини и нива на образователната степен;

да познават и използват подходящи информационни технологии в хода на събиране и обработване на информация по изследваната тема;

да се подготвят за успешна сертификация по международно признатият професионален стандарт Microsoft Technology Associate (MTA) Certification.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: успешно положен практически изпит по стандарта MTA Certification за подготовка за явяване на сертификационен изпит; анкета за обратна връзка. Анкетната карта се попълва от обучаемите на място. Тя включва въпроси по съдържанието на курса, както и по неговата организация и провеждане. Допълнително, обучаемите се явяват на изпит за сертификация по международно признатият професионален стандарт Microsoft Technology Associate (MTA) Certification в оторизиран от Microsoft тестови център (външно оценяване).

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За нуждите на обучението се използват авторски учебни материали, които да дадат нужните знания и умения на обучаваните за успешно полагане на сертификационния изпит Microsoft Technology Associate (MTA) Certification. Учебните материали са разработени от автора на настоящата програма – д-р Николай Нетов – сертифициран Майкрософт преподавател. Всеки обучаем получава архив учебни материали в електронен вид.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Тест

9. Списък на обучителите*:

Николай Чудомиров Нетов

10. Лице за контакт:

Николай Чудомиров Нетов

Актуален адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе, бл. 3

Телефон: 0898443889

Адрес на електронна поща: nnetoff@feb.uni-sofia.bg

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button