Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Проектно-базирано обучение в детската градина

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Проектно-базирано обучение в детската градина

2. Програмата е насочена към:

-        Директори

-        Учители - предучилищно образование

-        Други (моля, посочете): учители, възпитатели и директори в системата на предучилищнотовъзпитание и подготовка

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

В детската градина се следва определена рамка, при която все повече познавателният процес седоближава до учебния процес в училище и детската градина започва да прилича на умалено училище.Съвременните деца са заобиколени от разнообразни технологии, живеят в динамична и проблемнасреда. Важна роля на детския учител е още от най-ранна възраст да формира у децата умения за критичномислене, за вариативност и трансфер на знанията. Тези умения се формират по време на работа пообразователни проекти. За реализиране на проектна работа за постигане на качествени познавателнирезултати се изисква висока степен на нагледност, качествена визуализация и атакуване на различнивъзприятия, приложение на знания и умения от различни познавателни области. За осъществяване напроектна работа в детската градина учителят трябва да има добри знания по отношение на планиране,организация и оценяване на дейностите. При работата по проект в детската градина децата получаватсъответните знания, формират умения, имат възможност да работят със съвременни интерактивнитехнологии. Тази технология позволява разгръщане на творческото мислене на учителя за реализиране наефективен познавателен процес. Богатството от възможности за реализация на поставените целипозволява разнообразни дидактични упражнения и конкретна реакция на детето в проблемна ситуация.Работата по проект позволява и успешно включване и работа с родителите.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за метода на проектите, за възможностите и приложениетона проектната работа в детската градина; да се формират знания и умения за планиране, разработване,приложение и оценяване на проектната дейност; да се дадат методически насоки за ефективноприложение в детската градина.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следнитезадачи:

1.       Да се формират знания за проектно-базираното обучение – същност, етапи, организационна

1.       форма, оценяване, представяне на резултатите.

2.       Да се формират умения за разработване на учебенпроект – избор на тема, формулиране на краен продукт от работата, дефиниране на дейностите попроекта, определяне на система за оценяване.

3.       Да се формират знания и умения за екипна организацияна познавателния процес и за използване на информационни технологии – работа с примерни софтуернитехнологии в помощ на учителя на различни етапи от проектната работа.

4.       Да се формират знания иумения за презентиране на крайния резултат от проектната работа.

5.       Да се формират умения заоценяване на резултатите от работата по проект.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция; беседа; демонстрация; упражнения; проектна работа; анкета; тест. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, демонстрация на примери от практиката. За екипната работа за обучаемите са подготвени работни листи, учебни материали в електронен вид, дидактични материали в хартиен вид и др. За тренинг-сесиите лекторът прави демонстрация, а обучаемите работят по конкретни упражнения. В рамките на обучението се разработва идеен учебен проект. За заключителната част на обучението е разработена анкета, която цели както обратна връзка по съдържанието на обучението, така и по отношение на формата и организацията на обучението. Организация на работа: Фронталната форма на лекционно обучение е необходима за въведение на обучаемите в темата. На различни етапи от обучението се използва екипна организацията на работа. Очакванията са за търсене на колективно решение на поставена задача и проявата на нестандартно мислене. Работа в екипи – обучаемите се разделят в екипи и реализират идеен проект. Индивидуалната работа - в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретно поставена задача в рамките на екипната задача или тренинг-сесията при изпълнение на упражненията за работа със съответни софтуерни приложения.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да разработят самостоятелно познавателен проект, като го структурират в етапи и дейности, съобразно конкретните държавни образователни изисквания за съответните дисциплини и нива на образователната степен;

-        да познават и използват подходящи информационни технологии в хода на събиране и обработване на информация по изследваната тема;

-        да реализират междупредметни връзки с други учебни предмети и работа в екип с колеги по други учебни предмети за прилагане на съвместна проектна работа.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Изисквания към курсовата работа: при присъствена форма на обучение, курсовата работа трябва да бъде разработена от екип в състав 3 до 5 обучаеми; при обучение в смесена форма – присъствена и дистанционна – курсовата работа трябва да бъде разработена индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на доклад (формат DOCX или PDF) и придружаваща я презентация (PPTX или PREZI). Екипът/Обучаемият трябва да разработи от 2 до 5 примерни учебни ресурси към идейния проект (входен и изходен тест за оценка на резултатите, презентация по темата на проекта, работни листи към проектната дейност, карта за самооценка, списък с източници на информация и свободни ресурси в интернет и др.) и да ги представи във вид и формат по своя преценка.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За реализиране на обучението се използват специално подготвени ресурси в електронен вид, работни листи за обучаемите.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

-        Организационна

-        Комуникативна

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Защита на проект

9. Списък на обучителите*:

-        Румяна Йорданова Папанчева

-        Красимира Атанасова Димитрова

10. Лице за контакт:

Красимира Атанасова Димитрова

Актуален адрес: гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0887798262

Адрес на електронна поща: dimitrova@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button