Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Мултимедиен урок в обучението 5-12 клас

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Мултимедиен урок в обучението 5-12 клас

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Ръководител направление ИКТ

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

В съвременното училище е необходимо да се търсят нови методи и форми, които да провокиратучениците, да ги мотивират за учебна дейност. В съвременното информационно общество, базирано назнание, образованието играе основополагаща роля за подготовката на всеки индивид. Бързото развитиена информационните и комуникационни технологии (ИКТ) изцяло промени в световен мащабобразователния контекст и провокира към търсенето на пътища за постигане на по-добро качество вобразованието. Редица изследвания показват, че ИКТ значително подобряват академичните постижения,че учениците учат с желание и по-бързо усвояват учебното съдържание. Съвременните интерактивнитехнологии и мултимедийните уроци дават възможност да се влияе на възможно най-много сетива приусвояване на знания и формиране на умения. Използването на мултимедиен урок по различните учебнидисциплини провокира интерес у учениците, осигурява високо ниво на нагледност. Визуализирането научебния материал повишава степента на достъпност при неговото преподаване и пресъздаване.

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част. Теоретичната част е врамките на 4 часа – формиране на знания за мултимедиен урок, методически акценти. Практическата част е рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа)

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за мултимедийните уроци, за възможностите и приложението на им в учебния процес от 5. до 12. клас; да се формират знания и умения за планиране, разработване, приложение и оценяване на мултимедийния урок; да се дадат методически насоки за ефективно приложение в прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за мултимедиен урок – същност, организация, подготовка, оценяване.

2.       Да се формират умения за разработване на мултимедиен урок – избор на тема, структуриране хода на урока, избор на подходящи технологии, дефиниране на учебните задачи; да се формират критерии за дозиране на технологиите.

3.       Да се формират знания и умения за използване на информационни технологии – работа с примерни софтуерни технологии в помощ на учителя.

4.       Да се определят възможностите за използване на екипна работа при реализиране на мултимедиен урок.

Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти: за учители (Наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – 1.2, 1.6, 2.1; педаг. компл. – 1.5, 2.4., 2.11.) за директори (Наредба 12, Прил. 3: академична компетентност: – 1.2, 1.6, 2.1.) за възпитатели (Наредба 12, Прил. 6: академична компетентност: – 1.4, 2.3)

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция; беседа; мултимедийна презентация; демонстрация; упражнения; работа с учебни материали в електронен вид; работа с работни листи; проектна работа; анкета За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, демонстрация на примери от практиката. За екипната работа за обучаемите са подготвени работни листи, учебни материали в електронен вид, дидактични материали в хартиен вид и др. За тренинг-сесиите лекторът прави демонстрация, а обучаемите работят по конкретни упражнения. В рамките на обучението се разработва примерен и индивидуален мултимедиен урок. За заключителната част на обучението е разработена анкета, която цели както обратна връзка по съдържанието на обучението, така и по отношение на формата и организацията на обучението. Организация на работа: За въведение на обучаемите в темата се използва фронтална организация – тип лекция. На различни етапи от обучението се използва екипна организацията на работа. Работа в екипи – обучаемите се разделят в екипи и реализират идеи по различни теми за мултимедиен урок. Индивидуалната работа - в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретно поставена задача в рамките на екипната задача или тренинг-сесията при изпълнение на упражненията за работа със съответни софтуерни приложения.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да разработят самостоятелно мултимедиен урок, съобразно конкретните държавни образователни изисквания за съответните дисциплини и нива на образователната степен;

-        да познават и използват подходящи информационни технологии за реализиране на представянето и учебните ресурси;

-        да реализират междупредметни връзки с други учебни предмети.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Изисквания към курсовата работа: при присъствена форма на обучение, курсовата

работа трябва да бъде разработена от екип в състав 3 до 5 обучаеми. При обучение в смесена форма – присъствена и дистанционна – курсовата работа трябва да бъде разработена индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на презентация. Екипът/Обучаемият трябва да разработи от 2 до 5 примерни учебни ресурси към идейния проект (входен и изходен тест за оценка на резултатите, презентация по темата на проекта, работни листи към проектната дейност, карта за самооценка, списък с източници на информация и свободни ресурси в интернет и др.) и да ги представи във вид и формат по своя преценка.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в електронен вид – материали по отношение на теорията, примерни практически ресурси, указания за технологично изработване на съответни учебни ресурси за учениците, ръководства за работа с необходимите компютърни приложения, упражнения.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3:

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Защита на проект

9. Списък на обучителите*:

-        Румяна Йорданова Папанчева

-        Красимира Атанасова Димитрова

10. Лице за контакт:

Красимира Атанасова Димитрова

Актуален адрес: 8000, гр. Бургас, ул. Оборище 126

45913220

Телефон: 0887798262

Адрес на електронна поща: dimitrova@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button