Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Разработване на мултимедийни уроци с Prezi

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Разработване на мултимедийни уроци с Prezi

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Ръководител направление ИКТ

-        Педагогически съветници, психолози

-        Възпитатели в общежитие

-        Учители - предучилищно образование

-        Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Съвременните интерактивни технологии и мултимедийните уроци дават възможност да се влияе навъзможно най-много сетива при усвояване на знания и формиране на умения. Използването намултимедиен урок по различните учебни дисциплини провокира интерес у учениците, осигурява високониво на нагледност. Визуализирането на учебния материал повишава степента на достъпност принеговото преподаване и пресъздаване. Създаването на мултимедиен урок с програма Prezi дава такававъзможност – провокира желание за изследователска дейност. Prezi е софтуер за презентиране, който еинернет базиран. Използва се потребителски интерфейс за мащабиране, което позволява напотребителите да увеличават, приближават, навигират в информацията в рамките на 2D и 3D по оста Z. СPrezi могат да се създават впечатляващи презентации, които могат да бъдат представяни дистанционно.

Работата по дадена презентация може да се реализира от различни потребители, физическиразположени на различни места и компютри, т.е. програмата дава възможност за споделено създаване надокумент. Мултимедийният урок не представлява само създаване на презентация от учителя ипредставянето й пред учениците по време на час. Целта е да се провокира интереса на учениците, да гипостави в активна позиция на изследователи, които сами изграждат пътя на познанието си. Работата с Preziдава възможност и учениците да създават свои съвместни проекти, да изнесат класната стая извънучилище и извън учебното време.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за мултимедийните уроци, за възможностите и

приложението на им за учебни цели; да се дадат методически насоки за ефективно приложение за работас програма Prezi.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да сеформират знания за мултимедиен урок – същност, организация, подготовка, оценяване и специфичнитеособености на мултимедийния урок по история и цивилизация.

2.       Да се формират умения за разработванена мултимедиен урок – избор на тема, структуриране хода на урока, избор на подходящи технологии,дефиниране на учебните задачи; да се формират критерии за дозиране на технологиите.

3.       Да сеформират знания и умения за работа с програма Prezi.

4.       Да се формират умения за оценяване на учебнатастойност на създадените учебни ресурси.

5.       Да се определят възможностите за използване на екипнаработа при реализиране на мултимедиен урок с програма Prezi.

6.       Да се обоснове необходимостта отинтерактивни упражнения за учениците в рамките на мултимедийния урок с програма Prezi – уточняванена видове упражнения спрямо урока и неговата цел.

7.       Да се усвоят умения за дистанционно представянена презентация и за споделено създаване на презентация с програма Prezi.

Целите на програмата санасочени към развиване на компетентностите: за учители (Наредба 12, Прил. 2.: академичнакомпетентност – 1.2, 1.6, 2.1; педаг. компл. – 1.5, 2.4., 2.11.)

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция; беседа; мултимедийна презентация; демонстрация; упражнения; работа с учебни материали в електронен вид; работа с работни листи; проектна работа; анкета; тест. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, демонстрация на примери от практиката. За екипната работа за обучаемите са подготвени работни листи, учебни материали в електронен вид, дидактични материали в хартиен вид и др. За тренинг-сесиите лекторът прави демонстрация, а обучаемите работят по конкретни упражнения. В рамките на обучението се разработва примерен и индивидуален мултимедиен урок с програма Prezi. За заключителната част на обучението е разработена анкета. За въведение на обучаемите в темата се използва фронтална организация – тип лекция. На различни етапи от обучението се използва екипна организацията на работа. Работа в екипи – обучаемите се разделят в екипи и реализират идеи по различни теми за мултимедиен урок с програма Prezi. Индивидуалната работа - в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретно поставена задача в рамките на екипната задача или тренинг-сесията при изпълнение на упражненията за работа със съответни софтуерни приложения.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да разработят самостоятелно мултимедиен урок с програма Prezi, съобразно конкретните държавни образователни изисквания по учебна тема за съответното ниво на образователната степен;

-        да познават и възможностите за работа с програма Prezi;

-        да реализират междупредметни връзки.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Изисквания към курсовата работа: при присъствена форма на обучение, курсовата работа трябва да бъде разработена от екип в състав 3 до 5 обучаеми. При обучение в смесена форма – присъствена и дистанционна – курсовата работа трябва да бъде разработена индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на презентация (PREZI).

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в електронен вид - материали по отношение на теорията, примерни практически решения, създадени с програма Prezi, идеи за създаване на ефектна презентация, указания за технологично изработване на съответни учебни ресурси за учениците, ръководства за работа с програма Prezi, упражнения. Задължителни изисквания при реализиране на обучение за работа с програма Prezi: интернет Adobe Flash player 9 https://prezi.com/

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа. Разработен мултимедийна презентация по избрана тема с Prezi

9. Списък на обучителите*:

-        Румяна Йорданова Папанчева

-        Красимира Атанасова Димитрова

10. Лице за контакт:

Красимира Атанасова Димитрова

Актуален адрес: 8000, гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0887798262

Адрес на електронна поща: dimitrova@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button