Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Ръководител направление ИКТ

-        Възпитатели - начален етап

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Дигиталните умения са основни в съвременното информационно общество, базирано на знание. Бързоторазвитие на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) изцяло промени в световен мащабобразователния контекст и провокира към търсенето на пътища за постигане на по-добро качество вобразованието. Редица изследвания показват, че ИКТ значително подобряват академичните постижения,че учениците учат с желание и по-бързо усвояват учебното съдържание. Съвременните деца иматафинитет към технологиите. Те ги използват във всички свои дейности. Учителят е този, който трябва да гимотивира, за да ги прилагат при своята учебна дейност. Дигиталните умения са предпоставка за успешнареализация в училищната дейност на по-късен етап и в живота. Основно се работи по формиране наумения за работа с графика, текстообработка, създаване на презентации и анимации, работа в интернет.Работи се за разгръщане на способността да се намира, разбира, оценява и използва информациятаефективно и етично.

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част. Теоретичната част е в рамките на 4 часа – формиране на знания за дигиталните компетентности. Практическата част е рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч. присъствена и 8 ч. дистанционнаформа на работа)

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за използване на различните типове информация иметодически насоки за представянето й пред малките ученици, за възможностите и приложението им заучебни цели; да се формират знания и умения за планиране, разработване, приложение и оценяване наразличните типове информация по отделните учебни предмети; да се дадат методически насоки заефективното им приложение.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следнитезадачи:

1.       Да се формират знания за различните типове информация и мястото им на приложение вначалното училище.

2.       Да се формират умения за работа с различните типове информация.

3.       Да се усвоятумения за създаване на упражнения и задачи, свързани с различните типове информация.

4.       Да сеформират умения за създаване на комбиниран документ. 5. Да се усвоят умения за използване наразличните типове информация при планиране и разработване на учебни проекти.

Целите на програматаса насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили напедагогическите специалисти: за учители (Наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – 1.2, 1.6, 2.1;педаг. компл. – 1.5, 2.4., 2.11.) за възпитатели (Наредба 12, Прил. 6: академична компетентност: – 1.4, 2.3)

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи:лекция; беседа; мултимедийна презентация; демонстрация; упражнения; работа с учебни материали в електронен вид; работа с работни листи; проектна работа; анкета. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, свързано с различните типове информация, демонстрация на примери от практиката. За екипната работа за обучаемите са подготвени работни листи, учебни материали в електронен вид, дидактични материали в хартиен вид и др. За тренинг-сесиите лекторът прави демонстрация, а обучаемите работят по конкретни упражнения. В рамките на обучението се разработва примерни (предварително подготвени) и индивидуални самостоятелни проекти. За заключителната част на обучението е разработена анкета. За въведение на обучаемите в темата се използва фронтална организация – тип лекция. Индивидуална работа - в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретно поставена задача в рамките на екипната задача или тренинг-сесията при изпълнение на упражненията за работа със съответни софтуерни приложения.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да работят по създадени примерни файлове, създадени с различните типове информация;

-        да разработят самостоятелно упражнения, свързани с различните типове информация, съобразно конкретните държавни образователни изисквания по учебна тема за съответното ниво на образователната степен;

-        да познават възможностите за използване на различните типове информация за създаване на комбиниран документ;

-        да реализират междупредметни връзки.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Изисквания към курсовата работа: и присъствена форма на обучение, курсовата работа трябва да бъде разработена от екип в състав 3 до 5 обучаеми. При обучение в смесена форма – присъствена и дистанционна – курсовата работа трябва да бъде разработена индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на доклад (формат DOCX или PDF) и придружаваща я презентация.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в електронен вид - материали по отношение на теорията, примерни практически решения по различни теми и образователни степени, указания за технологично изработване на съответни учебни ресурси за учениците, ръководства за работа при работа с различните типове информация, упражнения.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа. Разработване серия от задачи

9. Списък на обучителите*:

Людмила Атанасова Дерменджиева

Румяна Йорданова Папанчева

Красимира Атанасова Димитрова

Венелин Дачков Николов

Румяна Иванова Карадимитрова

10. Лице за контакт:

Красимира Атанасова Димитрова

Актуален адрес: 8000, гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0887798262

Адрес на електронна поща: dimitrova@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програми                                                slide up button