Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Работа с електронни таблици в Excel

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Работа с електронни таблици в Excel

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Педагогически съветници, психолози

-        Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

-        Корепетитори, хореографи, треньори

-        Учители - предучилищно образование

-        Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Работата с електронни таблици е част от дигиталната грамотност на хора с различни професии и квалификация. Това е нужно умение за всеки педагогически специалист, за да организира и анализира своята работа чрез поддържане на данни в списъци, описание на хора, материали, събития, графици и мн. др. Обучението е разработено с примери, типични за образователната сфера. Дават се начални знания. Обучаемите се запознават с основни възможности на програмата. Не се изискват предварителни знания за работа с електронни таблици.

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част. Теоретичната част е в рамките на 4 часа – формиране на знания за работа с програмата Excel. Практическата част е в рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа). Тренинг-сесия за формиране на дигитални умения.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за работа с електронни таблици в Excel.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за интерфейса на програмата и основни понятия в нея. Работен прозорец на програмата. Изгледи. Работа с клетки.

2.       Да се формират знания и умения за въвеждане, копиране, преместване на данни в Excel. Форматиране на клетки.

3.       Да се формират знания за обработка на списъци – сортиране, филтриране, откриване на дублирани елементи и др.

4.       Да се формират знания за работа с основни формули – сумиране, средно аритметично, брой и др.

5.       Да се формират знания и умения за вмъкване на обикновена диаграма.

6.       Да се формират умения за отпечатване и съхраняване на таблици. Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти, свързани с познаване на възможностите на информационните технологии и механизми за използването им в професионалната практика.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийна презентация, демонстрация, упражнения, работа с учебни материали в електронен вид, работа с работни листове, анкета. За теоретичната част – лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, демонстрация. За индивидуалната работа за обучаемите са подготвени работни листове, с което се осигурява индивидуален подход към обучаемия – всеки има възможност да работи със свое темпо, следвайки указанията, зададени в писмен вид. Прави се демонстрация на начина на работа с инструменти на интерактивната дъска и специализиран софтуер. Практическата работа на обучаемите в хода на тренинг-сесия е по предварително разработени упражнения в електронен вариант и ресурси към тях. За заключителната част на обучението е разработена анкета, която цели както обратна връзка по съдържанието, формата и организацията на обучението. Използваните форми на организация на работата са фронтална и индивидуална. Фронталната форма е необходима за въведение на обучаемите в темата, както и за формулиране на изводи и обобщения. Индивидуалната работа е в хода на тренинг-сесията при изпълнение на упражнения за работа със съответни софтуерни приложения. На различни етапи от практическата работа е приложима работа по двойки или в екипи за разпределяне на по-обемни задачи – по преценка на лектора според конкретните условия и ниво на дигитални умения на обучаемите.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат: да стартират програмата Excel; да въвеждат данни в клетките; да работят с клетки – селекция, обединяване, разделяне, форматиране и др.; да копират и преместват данни в Excel; да форматират съдържанието на клетките; да обработват списъци – сортиране, филтриране, откриване на дублирани елементи и др.; да работят с основни формули – сумиране, средно аритметично, брой и др.; да вмъкват диаграма; да могат да отпечатват и съхраняват електронна таблица.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Анкетната карта се попълва от обучаемите на място. Тя включва въпроси по съдържанието на курса, както и по неговата организация и провеждане. Изисквания към курсовата работа: курсовата работа се изработва индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа се състои в изпълнението на описани задачи по предварително даден на обучаемите работен файл. Курсовата работа трябва да бъде предадена в електронен вид на лектора.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За обучението са разработени допълнителни материали в системата за дистанционно обучение на СНЦ „Образование и технологии“. По съдържанието на курса са разработени помощни алгоритми за работа с програмата Excel от вида „Как да …?“ Всеки обучаем получава архив с учебни материали и упражнения в електронен вид, както и работни листове за изпълнение на задачите от тренинг-сесията.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

-        Организационна

-        Административна

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа. Изпълнението на описани задачи по предварително даден на обучаемите работен файл

9. Списък на обучителите*:

-        Людмила Атанасова Дерменджиева

-        Румяна Йорданова Папанчева

-        Красимира Атанасова Димитрова

-        Венелин Дачков Николов

-        Ясена Валериева Христова

-        Румяна Иванова Карадимитрова

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button