Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Мултимедиен урок в обучението по история и цивилизация 5-12 клас

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Мултимедиен урок в обучението по история и цивилизация 5-12 клас

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Знанията по история и цивилизация са от изключителна важност за съвременните младежи. Динамикатана общественото развитие поражда голям обем от знания, които трябва да бъдат усвоени в училищнавъзраст. Възприемането на новите знания води до забравяне на по-стари или неусвоени добре. Затрайност на знанията е необходимо да се търсят такива начини на възприемане на учебния материал, чете да бъдат впечатляващи и провокиращи интерес. Мултимедийният урок по история и цивилизация даватакава възможност. Използването му провокира желание за изследователска дейност. В съвременнотоучилище е необходимо да се търсят нови методи и форми, които да провокират учениците, да гимотивират за учебна дейност. Съвременните интерактивни технологии и мултимедийните уроци даватвъзможност да се влияе на възможно най-много сетива при усвояване на знания и формиране на умения.Използването на мултимедиен урок по различните учебни дисциплини провокира интерес у учениците,осигурява високо ниво на нагледност. Визуализирането на учебния материал повишава степента надостъпност при неговото преподаване и пресъздаване. Мултимедийният урок по история и цивилизацияне представлява само създаване на презентация от учителя и представянето й пред учениците по времена час. Самата организация на мултимедийния урок цели да провокира интереса на учениците и да гипостави в активна позиция на изследователи, които сами изграждат пътя на познанието си.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за мултимедийните уроци, за възможностите иприложението на им в учебния процес по география и икономика от 5. до 12. клас; да се формират знанияи умения за планиране, разработване, приложение и оценяване на мултимедийния урок; да се дадатметодически насоки за ефективно приложение в прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

Зареализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания замултимедиен урок – същност, организация, подготовка, оценяване и специфичните особености намултимедийния урок по история и цивилизация.

2.       Да се формират умения за разработване намултимедиен урок – избор на тема, структуриране хода на урока, избор на подходящи технологии,дефиниране на учебните задачи; да се формират критерии за дозиране на технологиите.

3.       Да сеформират знания и умения за използване на информационни технологии – работа с примерни софтуернитехнологии в помощ на учителя за създаване на учебни ресурси.

4.       Да се формират умения за оценяванена учебната стойност на създадените учебни ресурси.

5.       Да се определят възможностите за използване наекипна работа при реализиране на мултимедиен урок.

6.       Да се обоснове необходимостта отинтерактивни упражнения за учениците в рамките на мултимедийния урок Развиват се компетентностите:за учители (Наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – 1.2, 1.6, 2.1; педаг. комп. – 1.5, 2.4., 2.11.)

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция; беседа; мултимедийна презентация; демонстрация; упражнения; работа с учебни материали в електронен вид; работа с работни листи; проектна работа; анкета; тест. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, демонстрация на примери от практиката. За екипната работа за обучаемите са подготвени работни листи, учебни материали в електронен вид, дидактични материали в хартиен вид и др. За тренинг-сесиите лекторът прави демонстрация, а обучаемите работят по конкретни упражнения. В рамките на обучението се разработва примерен и индивидуален мултимедиен урок. За заключителната част на обучението е разработена анкета. За въведение на обучаемите в темата се използва фронтална организация – тип лекция. На различни етапи от обучението се използва екипна организацията на работа. Работа в екипи – обучаемите се разделят в екипи и реализират идеи по различни теми за мултимедиен урок по география и икономика. Индивидуалната работа – в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретно поставена задача в рамките на екипната задача или тренинг-сесията при изпълнение на упражненията за работа със съответни софтуерни приложения.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да разработят самостоятелно мултимедиен урок по история и цивилизация, съобразно конкретните държавни образователни изисквания по учебния предмет за съответното ниво на образователната степен;

-        да познават и използват подходящи информационни технологии за реализиране на представянето и учебните ресурси;

-        да реализират междупредметни връзки с други учебни предмети.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Изисквания към курсовата работа: при присъствена форма на обучение, курсовата работа трябва да бъде разработена от екип в състав 3 до 5 обучаеми. При обучение в смесена форма – присъствена и дистанционна – курсовата работа трябва да бъде разработена индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на презентация.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в електронен вид – материали по отношение на теорията, примерни практически ресурси, връзки в електронни издания по теми, свързани с учебния материал по история и цивилизация, указания за технологично изработване на съответни учебни ресурси за учениците, ръководства за работа с необходимите компютърни приложения, упражнения.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа. Разработен мултимедийна презентация по избрана тема

9. Списък на обучителите:

-        Людмила Атанасова Дерменджиева

-        Румяна Йорданова Папанчева

-        Красимира Атанасова Димитрова

10. Лице за контакт:

Красимира Атанасова Димитрова

Актуален адрес: 8000, гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0887798262

Адрес на електронна поща: dimitrova@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button