Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Съвременни образователни технологии – портфолио в професионалното развитие на учителя

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Съвременни образователни технологии – портфолио в професионалното развитие на учителя

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Ръководител направление ИКТ

-        Педагогически съветници, психолози

-        Възпитатели в общежитие

-        Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

-        Корепетитори, хореографи, треньори

-        Учители - предучилищно образование

-        Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Съвременни условия за появата на портфолиото са нуждата от обективна оценка на качеството напедагогическата дейности на учителя и потребността от формиране на умения за рефлексия исамооценка. Портфолиото е средство за стимулиране на професионалното развитие и повишаванекачеството на възпитателно-образователния процес.

Образователното съдържание на курса включватеоретична и практическа част. Теоретичната част е в рамките на 4 часа и включвазапознаване със същността на портфолиото и неговите функции, видовете професионално учителскопортфолио, съдържание. Практическата част е рамките на 12 часа работа по групи за разработване напроект на идейно ниво – проект на портфолио като дизайн, стил на представяне, баланс на включенитематериали, естетическо оформление и др.

Съдържанието на курса е структурирано в следните теми:

-        Изясняване на същността на портфолиото. Историческа справка за неговото възникване.

-        Видовепрофесионално учителско портфолио – според целите и според материала.

-        Структуриране насъдържанието в рубрики/раздели и блокове

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за педагогическата технология „портфолио“ и да се дадатметодически насоки за ефективното й използване в педагогическата практика.

За реализирането напоставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за същността ивидовете портфолио.

2.       Да се формират знания за дизайна и съдържанието на портфолиото.

3.       Да сеформират знания и умения за стила на презентиране.

4.       Да се формират знания и умения за ефективноизползване на технологията.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийнапрезентация, демонстрация, упражнения, работа с учебни материали в електронен вид, работа с работнилистове, анкета. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите,мултимедийно представяне на учебното съдържание, бреймсторн, казуси – примери от практиката. Загруповата работа на обучаемите са подготвени работни листове с казуси от практиката, дидактичниматериали в хартиен вид и др. В рамките на обучението се разработва проект на портфолио на учителя.

Използваните форми на организация на работата са: фронтална, групова и индивидуална. Чрез работатапо групи се активизира индивидуалното участие, провокира се рефлексията, неговия личен опит итворческо мислене.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да разработят самостоятелно своепрофесионално портфолио, спазвайки насоките за структура, съдържание, обем, материали;

-        даизползват ефективно технологията „портфолио“ за представяне на своя професионален опит иповишаване качеството на педагогическата дейност.

Индикатори за постигане на резултат от обучениетоса: проект на учителско професионално портфолио; анкета за обратна връзка. Анкетната карта сепопълва от обучаемите на място. Тя включва въпроси по съдържанието на обучението, както и понеговата организация и провеждане. Проектът на учителско портфолио се разработва индивидуално отобучаемите и трябва да съдържа описание на раздели, блокове и включени материали.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Разработени са помощни материали, работни листове, казуси от практиката. Всеки обучаем получаваучебни материали и нужните ресурси за обезпечаване хода на обучението.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

-        Комуникативна

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Проект на учителско професионално портфолио

9. Списък на обучителите*:

Райна Сергеева Захариева

10. За контакт:

itlearning@dgklaz.net

0888272944

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button