Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Разработване на анимирани мултимедийни презентации

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Разработване на анимирани мултимедийни презентации

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Ръководител направление ИКТ

-        Педагогически съветници, психолози

-        Учители - предучилищно образование

-        Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Съвременните интерактивни технологии и мултимедийните уроци дават възможност да се влияе на възможно най-много сетива при усвояване на знания и формиране на умения. Визуализирането на учебния материал повишава степента на достъпност при неговото преподаване и пресъздаване. Организацията на мултимедийния урок цели да провокира интереса на учениците и да ги постави в активна позиция на изследователи, които сами изграждат пътя на познанието си. Статичната мултимедийна презентация, представяна по време на учебния час пред учениците, вече не е достатъчна за осъществяване на съвременна учебна среда. За трайност на знанията е необходимо да се търсят такива начини на възприемане на учебния материал, че те да бъдат впечатляващи и провокиращи интерес. Създаването на анимирани мултимедийни презентации дава такава възможност. Използването им провокира желание за възприемане на учебното съдържание. В съвременното училище е необходимо да се търсят нови методи и форми, които да провокират учениците, да ги мотивират за учебна дейност. Анимираните презентации предполагат действие, движение, реакция при представяне на определен учебен материал, при въвеждане на отговор – верен или грешен. Те могат да имат различна визия и проекция, в зависимост от целта на урока, в който се използват. Могат да бъдат създадени за представяне на нов учебен материал, за уточняване и систематизиране на знанията, за тестово представяне на знания и др.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за използване на анимирани мултимедийни презентации, за възможностите и приложението на им за учебни цели; да се формират знания и умения за планиране, разработване, приложение и оценяване на анимираните мултимедийни презентации; да се дадат методически насоки за ефективното им приложение.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за анимираните мултимедийни ситуации – същност, организация, подготовка, оценяване и специфичните особености на анимациите, свързани с различните цели на обучението.

2.       Да се формират умения за разработване на анимирани мултимедийни презентации – избор на тема, структуриране на презентацията, избор на подходящи изображения, схеми, дефиниране на учебните задачи.

3.       Да се формират знания и умения за създаване на анимирани мултимедийни презентации.

4.       Да се формират умения за оценяване на учебната стойност на създадените учебни ресурси.

5.       Да се обоснове необходимостта от интерактивни упражнения за учениците, създадени с анимирана презентация – уточняване на видове упражнения спрямо урока и неговата цел.

Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти: за учители (Наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – 1.2, 1.6, 2.1; педаг. комп. – 1.5, 2.4., 2.11.)

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция; беседа; мултимедийна презентация; демонстрация; упражнения; работа с учебни материали в електронен вид; работа с работни листи; проектна работа; анкета; тест. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, демонстрация на примери от практиката. За екипната работа за обучаемите са подготвени работни листи, учебни материали в електронен вид, дидактични материали в хартиен вид и др. За тренинг-сесиите лекторът прави демонстрация, а обучаемите работят по конкретни упражнения. В рамките на обучението се разработва примерна и индивидуална анимирана мултимедийна презентация. За заключителната част на обучението е разработена анкета. За въведение на обучаемите в темата се използва фронтална организация – тип лекция. Индивидуалната работа - в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретно поставена задача в рамките на екипната задача или тренинг-сесията при изпълнение на упражненията за работа със съответни софтуерни приложения.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да разработят самостоятелно анимирана мултимедийна презентация, съобразно конкретните държавни образователни изисквания по учебна тема за съответното ниво на образователната степен;

-        да познават възможностите за добавяне на различни анимации при създаване на презентация;

-        да реализират междупредметни връзки.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Изисквания към курсовата работа: при присъствена форма на обучение, курсовата работа трябва да бъде разработена от екип в състав 3 до 5 обучаеми. При обучение в смесена форма – присъствена и дистанционна – курсовата работа трябва да бъде разработена индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на доклад презентация.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в електронен вид – материали по отношение на теорията, примерни практически решения по различни теми и образователни степени, указания за технологично изработване на съответни учебни ресурси за учениците, ръководства за работа при създаване на анимирана презентация, упражнения.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа. Разработена анимирана мултимедийна презентация по избрана тема

9. Списък на обучителите:

-        Людмила Атанасова Дерменджиева

-        Румяна Йорданова Папанчева

-        Красимира Атанасова Димитрова

-        Венелин Дачков Николов

-        Румяна Иванова Карадимитрова

10. Лице за контакт:

Красимира Атанасова Димитрова

Актуален адрес: 8000, гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0887798262

Адрес на електронна поща: dimitrova@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button