Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Създаване на онлайн урок с Office Mix

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Създаване на онлайн урок с Office Mix

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Ръководител направление ИКТ

-        Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Учебното съдържание, поднесено в интересен и достъпен вид, провокира желанието на учениците датърсят и да работят активно. Office Mix е приложение към програмата PowerPoint, с което учители иученици могат да разработват интерактивни онлайн уроци и учебни материали. С лекота се добавятбележки към презентация, видео-запис на екрана, интерактивни форми като тестове и проучвания.Създаденият продукт се споделя чрез електронна поща или вграждане в сайт, през социалните мрежи и едостъпен до ученици и учители извън рамките на класната стая и в удобно време. Обучението е насоченокъм учители по различни учебни предмети. От обучаемите се изисква да имат компютърни умения изнания за работа с програмата PowerPoint на средно ниво. Обучаемите могат да създават учебни ресурсипо различни учебни предмети с цел да демонстрират на своите ученици как да извършват определенидейности, свързани с компютърните технологии; да демонстрират уроци, в които се изисква работа скарта, упражнения, свързани с езикова култура и много други.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за използване на приложението Office Mix в учебнияпроцес; да се формират знания и умения за работа с приложението Office Mix; планиране при работа иразработване на подходящи ресурси, тестове; да се дадат методически насоки за ефективното имприложение.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да сеформират знания за възможностите за използване на приложението Office Mix за учебни цели.

2.       Да сеформират умения за работа с приложението Office Mix.

3.       Да се усвоят умения за създаване на тестове исподелянето им.

4.       Да се формират умения за добавяне на бележки към презентация, видео-запис наекрана.

5.       Да се усвоят методически умения за използване на приложението Office Mix.

Целите напрограмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили напедагогическите специалисти: за учители (Наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – 1.2, 1.6, 2.1;педаг. компл. – 1.5, 2.4., 2.11.) за възпитатели (Наредба 12, Прил. 6: академична компетентност: – 1.4, 2.3)

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция; беседа; мултимедийна презентация; демонстрация; упражнения; работа с учебни материали в електронен вид; работа с работни листи; проектна работа; анкета. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, разработено с приложението Office Mix, демонстрация на примери от практиката. За екипната работа за обучаемите са подготвени работни листи, учебни материали в електронен вид, дидактични материали в хартиен вид и др., онлайн документи, споделени между обучаемите. За тренинг-сесиите лекторът прави демонстрация, а обучаемите работят по конкретни упражнения. В рамките на обучението се разработват предварително подготвени и творчески индивидуални проекти. За заключителната част на обучението е разработена анкета. За въведение на обучаемите в темата се използва фронтална организация – тип лекция.

Индивидуална работа - в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретно поставена задача в рамките на екипната задача или тренинг-сесията при изпълнение на упражненията за работа със съответни софтуерни приложения.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да могат да създават тестове и проучвания с приложението Office Mix;

-        да създават учебни ресурси (напр. видео урок) като използват запис на екрана;

-        да създават учебни ресурси, в които включват възможността да се добавят бележки по презентация;

-        да могат да споделят и вграждат създадения файл;

-        да реализират междупредметни връзки.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Изисквания към курсовата работа: при присъствена форма на обучение, курсовата работа трябва да бъде разработена от екип в състав 3 до 5 обучаеми. При обучение в смесена форма – присъствена и дистанционна – курсовата работа трябва да бъде разработена индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на презентация.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в електронен вид - материали по отношение на теорията, примерни практически решения при създаване на тестове, запис на екрана – създаване на учебни ресурси, указания за технологично изработване на съответни учебни ресурси за учениците, ръководства за работа с приложението, упражнения, временен акаунт за достъп, интернет.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа. Разработен мултимедийна презентация по избрана тема с Office Mix

9. Списък на обучителите*:

-        Людмила Атанасова Дерменджиева

-        Румяна Йорданова Папанчева

-        Красимира Атанасова Димитрова

-        Венелин Дачков Николов

-        Румяна Иванова Карадимитрова

10. Лице за контакт:

Красимира Атанасова Димитрова

Актуален адрес: 8000, гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0887798262

Адрес на електронна поща: dimitrova@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button