Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Разработване на електронно портфолио на учителя

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Разработване на електронно портфолио на учителя

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Ръководител направление ИКТ

-        Учители - предучилищно образование

-        Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Портфолиото на учителя е документ, който удостоверява неговите постижения, неговите цели истремежи, показва начинът му на работа с учениците. Своето портфолио всеки учител създава сам ипостоянно го допълва и разнообразява. То има различна визия, но се подчинява на определени изискванипри създаването. Обучението включва запознаване на курсистите с нормативните документи, коитовизират създаването на учителско портфолио, разделите, които трябва да бъдат включени, акцентите, накоито трябва да се обърне внимание, как да бъде поднесена информацията, как да се реализирасаморефлексията, необходима при описание на редица страни от портфолиото. Уточнява се изготвянетона автобиография, описанието на философия на преподаването, отговорностите на учителя, учебнипрограми, методи и стратегии на преподаване, обратна връзка, пояснения за оформяне на раздела друго.

На обучаемите се предлагат различни технологии за създаване и оформяне на учителското портфолио.Предназначението на електронното портфолио е то да бъде разпространено и да бъде достъпно заопределена общност или публично достояние. На курсистите се предлагат различни варианти засъздаване на електронно портфолио – под формата на сайт или блог, като онлайн бележник с програмаOneNote или използване на възможностите на OneDrive и споделяне на определените документи.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за същността на портфолиото и за спецификата научителското портфолио; да се формират знания и умения за създаване на учителско портфолио поконкретни раздели; да се формират технологични умения за оформяне на учителско портфолио,създаване на електронно портфолио.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решениследните задачи:

-        Да се формират знания за същността на портфолиото и за спецификата на учителскотопортфолио в теоретичен план.

-        Да се формират умения за създаване на учителско портфолио.

-        Да сеусвоят технологични умения за създаване и оформяне на отделните раздели на учителско портфолио.

-        Да се формират умения за използване на саморефлексия при създаването на учителско портфолио.

-        Дасе усвоят умения за създаване на портфолио под формата на сайт или блог.

-        Да се усвоят умения засъздаване на портфолио под формата на онлайн бележник с програма OneNote.

-        Да се усвоят умения заизползване на OneDrive за съхранение на документи, тяхното споделяне и вграждане.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция; беседа; мултимедийна презентация; демонстрация; упражнения; работа с учебни материали в електронен вид; работа с работни листи; анкета. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне и демонстрация на примери от практиката. За екипната работа за обучаемите са подготвени работни листи, учебни материали в електронен вид, дидактични материали в хартиен вид и др., онлайн документи. За тренинг-сесиите лекторът прави демонстрация, а обучаемите работят по конкретни упражнения. В рамките на обучението се разработват предварително подготвени и творчески индивидуални проекти. За заключителната част на обучението е разработена анкета. За въведение на обучаемите в темата се използва фронтална организация – тип лекция. Индивидуална работа - в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретно поставена задача в рамките на екипната задача или тренинг-сесията при изпълнение на упражненията за работа със съответни софтуерни приложения.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да могат да създават собствено учителско портфолио;

-        да знаят кои от документите в кой раздел трябва да се поставят;

-        да знаят как да представят своите постижения;

-        да знаят как да формулират и планират своите цели за близко и далечно бъдеще.

-        да могат да направят избор за програма, с която да оформят своето портфолио и да имат умения за работа с нея;

-        да създават портфолио под формата на сайт или блог;

-        да създават портфолио под формата на онлайн бележник с програма OneNote;

-        да използват OneDrive за съхранение на документи, тяхното споделяне и вграждане.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Изисквания към курсовата работа: при присъствена форма на обучение, курсовата работа трябва да бъде разработена от екип в състав 3 до 5 обучаеми. При обучение в смесена форма – присъствена и дистанционна – курсовата работа трябва да бъде разработена индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на доклад (формат DOCX или PDF) и придружаваща я презентация (PPTX или PREZI). Екипът/Обучаемият трябва да разработи от 2 до 5примерни учебни ресурси към идейния проект и да ги представи във вид и формат по своя преценка.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в електронен вид – материали по отношение на теорията, примерни практически решения при създаване на портфолио, указания за технологично изработване на отделните раздели на учителското портфолио, ръководства за работа с приложенията, упражнения, временен акаунт за достъп, интернет.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

-        Комуникативна

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Защита на проект

9. Списък на обучителите:

-        Румяна Йорданова Папанчева

-        Красимира Атанасова Димитрова

10. Лице за контакт:

Красимира Атанасова Димитрова

Актуален адрес: 8000, гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0887798262

Адрес на електронна поща: dimitrova@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button