Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Разработване на дидактични ресурси за работа с интерактивна дъска в детската градина

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Разработване на дидактични ресурси за работа с интерактивна дъска в детската градина

2. Програмата е насочена към:

-        Учители - предучилищно образование

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Специфични изисквания към обучаемите: средно ниво на дигитални умения – работа с файлова система,базови умения за работа с графична и текстова информация. Технологиите в детската градина даватвъзможност за по-висока степен на нагледност и интерактивност на учебно съдържание. Особеноприложими са съвременни интерактивни дъски и дисплеи. Все по-голям е броят на градините, които сеоборудват с тъчскрин интерактивни дъски. С постоянното развитие на технологиите възникванеобходимост и постоянното развиване на дигиталните умения на учителите, за да могат сами даразработват нужните им за учебния процес помощни учебни материали. Към базовите умения за работа сграфичен, текстов редактор и работа с електронни таблици и презентации, постепенно възникванеобходимостта за формиране на умения за работа със софтуер за разработване на дидактичниупражнения за работа с интерактивна дъска.

Образователното съдържание на курса включва теоретична ипрактическа част.Теоретичната част е в рамките на 4 часа – формиране на знания по темата заинтегриране на технологии в малката възрастова група и запознаване със специализиран софтуер заработа с интерактивна дъска. Практическата част е в рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч.присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа). Тренинг-сесия за формиране на дигитални умения.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за интегриране на технологии в учебния процес в детскатаградина и да се формират умения за работа със специализиран софтуер за разработване на дидактичниупражнения за работа с интерактивна дъска.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдатрешени следните задачи:

1.       Да се формират знания за интегриране на интерактивни хардуерни исофтуерни технологии в учебния процес.

2.       Да се формират знания и умения за самостоятелноразработване на дидактични упражнения за работа с интерактивна дъска.

Целите на програмата санасочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили напедагогическите специалисти: за учители (Наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – 1.2, 1.6,педаг. компл. – 1.1, 2.4.)

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийнапрезентация, демонстрация, упражнения, работа с учебни материали в електронен вид, работа с работнилистове, анкета. За теоретичната част – лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне научебно съдържание, демонстрация. За индивидуалната работа за обучаемите са подготвени работнилистове, с което се осигурява индивидуален подход към обучаемия – всеки има възможност да работи съссвое темпо, следвайки указанията, зададени в писмен вид. Прави се демонстрация на начина на работа синструменти на интерактивната дъска и специализиран софтуер. Практическата работа на обучаемите входа на тренинг-сесия е по предварително разработени упражнения в електронен вариант и ресурси къмтях. За заключителната част на обучението е разработена анкета, която цели както обратна връзка посъдържанието, формата и организацията на обучението. Използваните форми на организация на работатаса фронтална и индивидуална. Фронталната форма е необходима за въведение на обучаемите в темата,както и за формулиране на изводи и обобщения. Индивидуалната работа е в хода на тренинг-сесията приизпълнение на упражнения за работа със съответни софтуерни приложения. На различни етапи отпрактическата работа е приложима работа по двойки или в екипи за разпределяне на по-обемни задачи –по преценка на лектора според конкретните условия и ниво на дигитални умения на обучаемите.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да работят със софтуер за работа с интерактивнадъска като използват базовите инструменти и възможности – работа с молив, гума, маркер, управление настраници, работа с галерия от изображения, звук и видео и др.

-        да могат да създадат самостоятелнодидактични учебни ресурси за работа с интерактивна дъска – интерактивен урок от няколко страници супражнения за групиране, сериация, маркиране, подреждане и др.

Индикатори за постигане на резултатот обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Анкетната карта се попълва от обучаемитена място. Тя включва въпроси по съдържанието на курса, както и по неговата организация и провеждане.

Изисквания към курсовата работа: курсовата работа се изработва индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа се състои в разработване на дидактични упражнения за работа с интерактивна дъска по конкретна тема от учебното съдържание на едно от направленията – математика, околен свят или български език и литература – обем 3 до 7 страници. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на доклад и файл с интерактивни задачи. Докладът съдържащ тема на ситуацията и описание на включените в нея упражнения за децата. Интерактивните задачи са във файл, съхранен със съответния софтуер, с който са разработени задачите за децата.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За обучението се използва софтуер за работа с интерактивна, примерно Оpen Sankore или конкретен софтуер по заявка на обучаемите. Open Sankore е софтуер със свободен лиценз за използване, специализиран софтуер за разработване на електронно учебно съдържание за работа с интерактивна дъска. Софтуерът е машинно независим – създадените ресурси могат да се използват с произволна интерактивна дъска, като на свързаният с дъската компютър трябва да е инсталирана програмата Open Sankore. При обучение по заявка може да се работи със софтуера към дъската, собственост на градината заявител на обучението. Обикновено при закупуване на интерактивна дъска се инсталира и конкретен софтуер за работа с нея, с инструменти и възможности – типични за класа софтуерни продукти за работа с интерактивна дъска. По съдържанието на курса са разработени помощни материали за начина на работа със софтуер за интерактивна дъска – инструменти за водене на бележки (молив, гума, маркер и др.); работа с галериите, част от софтуерния пакет за работа с интерактивната дъска и начина на управление на тяхното съдържание. Вмъкване на изображения, звук, видео. Форматиране на изображение и др.; формиране на умения за работа с инструментите за управление на страници и документи; запознаване с възможности за създаване на интерактивни приложения; формиране на умения за използване на външни препратки към приложения или интернет-базирани ресурси.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3:

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа. Разработване на дидактични упражнения за работа с интерактивна дъска по теми за детската градина.

9. Списък на обучителите:

-        Людмила Атанасова Дерменджиева

-        Румяна Йорданова Папанчева

-        Красимира Атанасова Димитрова

-        Венелин Дачков Николов

-        Румяна Иванова Карадимитрова

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaznet

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button