Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Геометричната задача – технологии на успеха

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Геометричната задача – технологии на успеха

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Обучението е насочено към учители по математика в класовете от 7 до 12. Самостоятелната работа наученика над листа с планиметричния или стереометричния чертеж е високо умствено усилие иинтелектуално предизвикателство, а успешното решение носи силен позитивен ефект върху желаниетоза работа и то не непременно само на отличния ученик. Много от учениците харесват геометрията повечеот алгебрата, но срещат затруднения при осмислянето на текста на геометричната задача. Настоящияткурс разглежда техники – как да се помогне на ученика да „разчете сигналите” в условието, коитоопределят един или друг алгоритъм на решението. Какви са общите методически похвати, независещи отконкретния геометричен текст, които пораждат стратегията на търсенето на геометричното решение.

Разглеждат се „задачи-модели”, които стават основа за решаването на голям клас геометрични задачи. Отучителя се очаква да помогне на ученика да си задава правилните въпроси към математическия текст така,че отговорите им да строят алгоритъма на самото решение. Дискутират се общите черти и различията втехниките при решаване на задачи за изчисление и на задачи за доказване. Програмата може да сереализира отделно за задачи по планиметрия и отделно за задачи по стереометрия.

Образователнотосъдържание на курса включва теоретична и практическа част. Теоретична част – 12 часа – запознаване стехники и методика. Практическа част – 4 часа самостоятелна работа

3.2. Цели на програмата

Практиката показва, че българските ученици по-трудно се справят с решаването на геометричните задачи,отколкото с тези по алгебра и това кара учителите да работят основно с алгебричния материал. Учебнотосъдържание по геометрия все повече се стеснява като относителен дял в математическото образование.

Глобалната цел на програмата е да реабилитира геометрията в училище. За целта Програмата предвижда:

1.       Да помогне на учителя да преподава геометричния материал по по-достъпен за ученика начин.

2.       Да сеформира нов поглед върху изграждането на геометричните умения у ученика .

3.       Да предостави началнабаза от геометрични задачи разработени според идеите на разглежданата тема.

4.       Да помогне на учителяда преоткрие красотата на геометрията и незаменимата й роля в изграждането на интелектуалнитеумения на ученика.

Специфични цели: да се формират знания и умения за адекватно изобразяване на условието на геометричната задача върху чертежа; да се формират знания за решаване на триъгълник и използването му като част от алгоритъм при по-сложна геометрична задача; да се работи със задачи-модел; представяне на подобни задачи и развиването им като технология за решаване на голям клас задачи; да се анализират конкурсни задачи.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийна презентация, демонстрация, упражнения, работа с работни листове, анкета. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебното съдържание. Използваните форми на организация на работата са: фронтална и индивидуална. Индивидуалната работа на всеки един от обучаемите е по работни листове по конкретни задачи модели, конкурсни задачи и др.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        Да разработят самостоятелно алгоритъм за решаване на геометрична задача по планиметрия/стереометрия с методически насоки към ученика, включително съставяне на чертеж и анализ по неговите елементи.

-        Да използват задачи-модели за преподаване на класове геометрични задачи.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: алгоритъм за решаване на геометрична задача; анкета за обратна връзка. Анкетната карта се попълва от обучаемите на място. Тя включва въпроси по съдържанието на обучението, както и по неговата организация и провеждане. Проектът трябва да съдържа описание на задачата, анализ на чертеж и методика за работа с ученика.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За обучението се използват авторски учебни материали, разработени от автора на програмата – гл. ас. Красимир Коларов – математика с дългогодишен опит и изключително богата педагогическа работа с учители и ученици. Всеки от обучаемите получава учебни ресурси в хартиен и електронен вид.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 3:1

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

Присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Разработване и защита на алгоритъм и методика за решаване на геометрична задача

9. Списък на обучителите:

Красимир Николов Коларов

10. Лице за контакт:

Красимир Николов Коларов

Актуален адрес: Бургас, к-с Изгрев, бл. 38, вх. 4, ат.8

Телефон: 0887382789

Адрес на електронна поща: krkolarov@mail.bg

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button