Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с Office 365

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с Office 365

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Ръководител направление ИКТ

-        Педагогически съветници, психолози

-        Възпитатели в общежитие

-        Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Облачните технологии навлизат стремително бързо във всички сфери на съвременния живот. Светът на цифровите технологии постоянно се движи напред, правейки информацията по-достъпна, комуникациите по-удобни, а споделянето на данни – по-сигурно. Иновативните облачни технологии позволяват на потребителите да се възползват от всичко това едновременно. Образователната сфера не остава встрани от навлизането на новите технологии. За нуждите на образованието се предлагат голям набор от възможности на Офис 365. Иновативната технология позволява на учителя и учениците да се свързват по много и различни начини, да обменят идеи, информация, различни файлове – текст, графика, видео и много други. Курсът включва голяма част от възможностите, които се предоставят с Офис 365 за образованието. Курсистите получават временен акаунт за достъп и работят реално по следните акценти: - Поща; - Групи; - Календар; - Офис онлайн; - OneDrive; - Форми; - Sway. Създаването на групи дава възможност за по-лесна организация на комуникацията на педагога с учениците от цял клас или с отделни класове или групи по интереси. Календара на група прави планирането на дейностите достъпно и дава възможност да се следят срокове по общи планове. Офис онлайн включва основните програми на офис пакета на Майкрософт. С тях може да се работи онлайн, без да се свалят на компютъра. Положителен аспект е възможността да се редактира общ файл от различни потребители.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за използване на облачни технологии в учебния процес; да се формират знания и умения за планиране при работа и разработване на подходящи ресурси; да се дадат методически насоки за ефективното им приложение.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за облачните технологии и възможностите за приложение в началното училище.

2.       Да се формират умения за работа с офис онлайн – индивидуално и в споделен документ.

3.       Да се усвоят умения за използване на OneDrive – виртуална флашка за  съхраняване на информация, да се усвоят възможностите за споделяне.

4.       Да се формират умения за работа с Поща и Календар.

5.       Да се усвоят умения за използване на приложението Форми за учебни цели.

6.       Да се усвоят умения за създаване на виртуални презентации с програма Sway. Да се усвоят умения за споделяне и вграждане на презентацията, да се усвоят умения за работа по споделена презентация от много хора.

Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти: за учители (Наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – 1.2, 1.6, 2.1; педаг. комп. – 1.5, 2.4., 2.11.) за възпитатели (Наредба 12, Прил. 6: академична компетентност: – 1.4, 2.3)

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: • Лекция; • Беседа; • Мултимедийна презентация; • Демонстрация; • Упражнения; • Работа с учебни материали в електронен вид; • Работа с работни листи; • Проектна работа. • Анкета.

За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, свързано с различните приложения на облачните технологии и Офис 365, демонстрация на примери от практиката. За екипната работа за обучаемите са подготвени работни листи, учебни материали в електронен вид, дидактични материали в хартиен вид и др., онлайн документи, споделени между обучаемите. За тренинг-сесиите лекторът прави демонстрация, а обучаемите работят по конкретни упражнения. В рамките на обучението се разработват предварително подготвени и творчески индивидуални проекти. За заключителната част на обучението е разработена анкета. За въведение на обучаемите в темата се използва фронтална организация – тип лекция. Индивидуална работа - в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретно поставена задача в рамките на екипната задача или тренинг-сесията при изпълнение на упражненията за работа със съответни софтуерни приложения.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да могат да използват различните приложения като създаване на групи, поща, календар;

-        да разработят самостоятелно тестове и анкети с приложението „Форми“;

-        да редактират и въвеждат информация самостоятелно и споделено с програми от офис онлайн;

-        да създават самостоятелно и да редактират споделена презентация с програма Sway.

-        да могат да използват OneDrive – качват и споделят информация.

-        да реализират междупредметни връзки.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Изисквания към курсовата работа: при присъствена форма на обучение, курсовата работа трябва да бъде разработена от екип в състав 3 до 5 обучаеми. При обучение в смесена форма – присъствена и дистанционна – курсовата работа трябва да бъде разработена индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на доклад, презентация.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в електронен вид - материали по отношение на теорията, примерни практически решения по различни теми и образователни степени, указания за технологично изработване на съответни учебни ресурси за учениците, ръководства за работа при работа с различните типове информация, упражнения, временен акаунт за достъп, интернет.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

-        Организационна

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа. Разработване серия от задачи

9. Списък на обучителите:

Людмила Атанасова Дерменджиева

Румяна Йорданова Папанчева

Николай Чудомиров Нетов

Красимира Атанасова Димитрова

10. Лице за контакт:

Красимира Атанасова Димитрова

Актуален адрес: 8000, гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0887798262

Адрес на електронна поща: dimitrova@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button