Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Организация и управление на учебно съдържание с One Note

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Организация и управление на учебно съдържание с One Note

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Ръководител направление ИКТ

-        Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Класната стая придобива все по-креативен и динамичен вид. Търсят се начини обучението наподрастващите да не приключва с напускане на учебната сграда. Съвременните ученици са т. нар.дигитално поколение, т.е. те прекарват голяма част от своето ежедневие, използвайки информационнитехнологии. За да може да се използва за учебни цели част от времето извън училище, успешно може дасе използва програмата OneNote. Тя е част от офис-пакета на Майкрософт. Програмата OneNote може дасе използва като десктоп приложение. Тя е чудесен инструмент за организация на урок и може да сеизползва като аналог на интерактивната бяла дъска по време на учебен час. Създадените файлове спрограмата OneNote се наричат бележници. Всеки бележник или част от него може да бъде споделен напо-късен етап. Особено атрактивно е приложението на онлайн бележника. С него учителят създава напрактика виртуална класна стая, в която всеки ученик има свое пространство. В своите раздели ученикътможе да създава нови страници, да въвежда текст, да добавя файлове с различен вид информация и поразличен начин, да прави записи на звук и видео, които автоматично се вграждат в бележника. Взависимост от целите на създаването на бележника, учителят може да провокира учениците и в раздел„Споделено пространство“ те да работят по общ проект, независимо един от друг. Всички промени,направени от учителя и от учениците незабавно се отразяват във всички споделени бележници чрезсинхронизация.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за използване на облачни технологии в учебния процес; дасе формират знания и умения за работа с програма OneNote; планиране при работа и разработване наподходящи ресурси и бележници; да се дадат методически насоки за ефективното им приложение.

Зареализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания заоблачните технологии и възможностите за приложение в учебния процес.

2.       Да се формират умения заработа с програма OneNote – десктоп приложение и бележник онлайн.

3.       Да се усвоят умения засподеляне на бележник, създаден с десктоп приложението на програма OneNote.

4.       Да се формиратумения за споделена работа по онлайн бележника.

5.       Да се усвоят методически умения за използване на спрограма OneNote за организиране на учебния процес.

Целите на програмата са насочени към развиванена компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти: заучители (Наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – 1.2, 1.6, 2.1; педаг. комп. – 1.5, 2.4., 2.11.) задиректори (Наредба 12, Прил. 3: академична компетентност: – 1.2, 1.6, 2.1.) за възпитатели (Наредба 12,Прил. 6: академична компетентност: – 1.4, 2.3)

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: • Лекция; • Беседа; • Мултимедийнапрезентация; • Демонстрация; • Упражнения; • Работа с учебни материали в електронен вид; • Работа сработни листи; • Проектна работа. • Анкета За теоретичната част от обучението се използва лекция ибеседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, разработено с програмаOneNote, демонстрация на примери от практиката. За екипната работа за обучаемите са подготвениработни листи, учебни материали в електронен вид, дидактични материали в хартиен вид и др., онлайндокументи, споделени между обучаемите. За тренинг-сесиите лекторът прави демонстрация, аобучаемите работят по конкретни упражнения. В рамките на обучението се разработват предварителноподготвени и творчески индивидуални проекти. За заключителната част на обучението е разработенаанкета. За въведение на обучаемите в темата се използва фронтална организация – тип лекция.Индивидуална работа - в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретнопоставена задача в рамките на екипната задача или тренинг-сесията при изпълнение на упражненията заработа със съответни софтуерни приложения.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        да могат да създават бележник с програмаOneNote – десктоп приложение;

-        да могат да споделят създаден бележник;

-        да мога да създадат онлайнбележник – да добавят други учители, да добавят и премахват ученици, да могат да използват групи, дасъздават секции.

-        да могат да търсят конкретна информация вътре в бележника;

-        да реализиратмеждупредметни връзки.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Изисквания към курсовата работа: при присъствена форма на обучение,курсовата работа трябва да бъде разработена от екип в състав 3 до 5 обучаеми. При обучение в смесенаформа – присъствена и дистанционна – курсовата работа трябва да бъде разработена индивидуално отвсеки от обучаемите. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на бележник.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в електронен вид - материали по отношение на теорията, примерни практически решения при създаване на бележник с различна образователна цел, указания за технологично изработване на съответни учебни ресурси за учениците, ръководства за работа при работа за работа с десктоп и с онлайн приложението, упражнения, временен акаунт за достъп, интернет.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа. Разработване на бележник с програма OneNote

9. Списък на обучителите:

-        Людмила Атанасова Дерменджиева

-        Румяна Йорданова Папанчева

-        Николай Чудомиров Нетов

-        Красимира Атанасова Димитрова

-        Венелин Дачков Николов

10. Лице за контакт:

Красимира Атанасова Димитрова

Актуален адрес: 8000, гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0887798262

Адрес на електронна поща: dimitrova@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button