Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Използване на интернет технологии в учебния процес. Разработване на учителски блог

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Използване на интернет технологии в учебния процес. Разработване на учителски блог.

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Ръководител направление ИКТ

-        Педагогически съветници, психолози

-        Възпитатели в общежитие

-        Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

-        Корепетитори, хореографи, треньори

-        Учители - предучилищно образование

-        Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Тенденция в съвременните образователни системи е изнасянето на обучението извън класната стая идаването на достъп до информация и ресурси 24/7. Интернет предлага огромно разнообразие от среди,услуги, информационни канали и др., които могат да се интегрират успешно в учебния процес. Един отдоказалите своята ефективност начини учителят да подпомогне учениците в достъпа до подбраниинформация и ресурси е създаването, поддържането и управлението на учителски блог. Учителският блогможе да бъде както портфолио на педагогическия специалист, така и портал за комуникация исътрудничество с учениците, с които работи. Използва се wordpress, като се създават блогове вhttp://www.daskalo.com/ или http://edublogs.org/

Образователното съдържание на курса включватеоретична и практическа част. Теоретичната част е в рамките на 4 часа – формиране на знания за блога,неговата структура, възможно съдържание и начин на използване, както и формиране на знания засъздаване на блог. Практическата част е в рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч.присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа). Тренинг-сесия за формиране на дигитални умения.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за блог и умения за разработване на блог на учителя.

Зареализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания заблог – характеристики, понятия, елементи.

2.       Да се формират знания и умения за регистрация в уеб-базирана система за създаване на блог (http://www.daskalo.com/ или http://edublogs.org/).

3.       Да сеформират умения за избор на тема и нейното персонализиране.

4.       Да се формират знания и умения заработа с публикации и страници.

5.       Да се формират знания и умения за вмъкване на текст, графика, видеов блога.

6.       Да се формират знания и умения за вграждане на HTML код в блог.

7.       Да се формират знания иумения за създаване на връзки към вътрешни и външни източници.

8.       Да се формират знания и умения заработа с пароли и коментари.

Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите,определени в професионалните профили на педагогическите специалисти, свързани с познаването навъзможностите на информационните технологии и механизмите за тяхното използване.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийнапрезентация, демонстрация, упражнения, работа с учебни материали в електронен вид, работа с работнилистове, анкета. За теоретичната част – лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне научебно съдържание, демонстрация. За индивидуалната работа за обучаемите са подготвени работнилистове, с което се осигурява индивидуален подход към обучаемия – всеки има възможност да работи съссвое темпо, следвайки указанията, зададени в писмен вид. Практическата работа на обучаемите в хода натренинг-сесия е по предварително разработени упражнения в електронен вариант и ресурси към тях. Зазаключителната част на обучението е разработена анкета, която цели както обратна връзка посъдържанието, формата и организацията на обучението. Използваните форми на организация на работатаса фронтална и индивидуална. Фронталната форма е необходима за въведение на обучаемите в темата,както и за формулиране на изводи и обобщения. Индивидуалната работа е в хода на тренинг-сесията приизпълнение на упражнения за работа със съответната технология. На различни етапи от практическатаработа е приложима работа по двойки или в екипи за разпределяне на по-обемни задачи – по преценкана лектора според конкретните условия и ниво на дигитални умения на обучаемите.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-        Да регистрират блог в уеб-базирана система засъздаване на блог.

-        Да изберат тема на блога и да я персонализират.

-        Да могат да работят с публикации истраници – добавяне, редактиране, изтриване.

-        Да добавят текст, графика, видео в блога.

-        Да могат давграждат HTML код в блог – вграждане на видео от YouTube, документи на Word и PowerPoint от OneDriveи др.

-        Да създават връзки към вътрешни и външни източници.

-        Да работят с пароли и коментари.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка.  Анкетната карта се попълва от обучаемите на място. Тя включва въпроси по съдържанието на курса, кактои по неговата организация и провеждане. Изисквания към курсовата работа: Курсовата работа сеизработва индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа се състои в разработване на блог.Минимални изисквания – добре подбрана и персонализирана тема, 3 страници, 5 публикации, вграденовидео и документ (Word/PowerPoint), хипервръзка, парола на страница. Тематичната насоченост на блогае по избор на обучаемия. Курсовата работа трябва да бъде предадена на лектора като работеща връзкакъм създадения блог.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За нуждите на обучението се работи с платформата http://edublogs.org/ или http://www.daskalo.com/.Необходима е регистрация. За целите на обучението са създадени служебни акаунти, които се използватот обучаемите или се използват лични акаунти. Разработени са учебни материали, съдържащиинформация за средите и техните възможности, както и разнообразни упражнения за постигане на целитена обучението. Всеки обучаем получава материали в електронен вид. Видео-ресурси за създаването наблог на учителя са достъпни и в системата за дистанционно обучение на СНЦ „Образование и технологии“.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

-        Организационна

-        Комуникативна

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа. Разработване на блог

9. Списък на обучителите:

-        Людмила Атанасова Дерменджиева

-        Румяна Йорданова Папанчева

-        Красимира Атанасова Димитрова

-        Венелин Дачков Николов

-        Румяна Иванова Карадимитрова

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaznet

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button