Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

LEGO роботиката като лост за формиране на интерес към техническите науки и развиване на логическо, творческо и критично мислене у ученици

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

LEGO роботиката като лост за формиране на интерес към техническите науки и развиване на логическо, творческо и критично мислене у ученици

2. Програмата е насочена към:

-       Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Ръководител направление ИКТ

-        Учители – целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Обучението е насочено към учители със знания по информатика и информационни технологии – учители по информатика, ИТ, специализирани технически предмети Занятията по роботика включват дейности, насочени към решаване на реални проблеми и изследвания технологиите, инженерството, математиката. Структурата на дейности в LEGO проектите наподобяват процеса на реалното инженерно проектиране, използвано в много индустрии. Целта на „LEGO - РОБОТИКАТА" е да запознае учениците с основните понятия и методи за изследване в роботиката и с елементите на роботите (механика, задвижване, управляващи устройства). Тези знания трябва да подготвят учениците за самостоятелно решаване на задачи по структурен синтез и анализ на механизмите на робота; кинематичен анализ на манипулационните системи и изчисляване на основните елементи на робота. Основната идея е структуриране на знания, които да се предадат на учениците, самото сглобяване на робота не е крайна цел, а средство да се учи и същевременно да се подържа интерес към ученето, което се осъществява със специална методология – специално разработена програма. Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение

•         Теоретичната част е в рамките на 4 часа и включва запознаване със основните понятия и методи за изследване в роботиката и с елементи на роботите.

•         Практическата част е рамките на 12 часа работа по групи за разработване и управление на робот.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания у учителите по информатика и ИТ за работа с Lego роботи и методически насоки за работа с ученици под формата на школи, проектни дейности, допълнителни занимания и др. За постигане на целта са заложени следните задачи

1.       Да се формират знания и умения за lego системата Lego Mindstorm

2.       Да се формират знания и умения за работа със софтуера за управление на роботите Lego – визуално блоково програмиране.

3.       Да се формират знания по методиката за работа с ученици – работа в екип, разпределение на ролите, времето, ресурсите.

3.3. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За целите на обучението се използва Lego Mindstorm EV3 Home Edition. Осигурява се от СНЦ "Образование и технологии"

3.4. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Защита на проект

9. Списък на обучителите:

-        Венелин Дачков Николов

-        Радостина Кацарова

10. Лице за контакт:

Румяна Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaz.net

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button