Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Интегриране на технологии в обучението по математика 5-12 клас

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Интегриране на технологии в обучението по математика 5-12 клас

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Обучението по математика е предизвикателство и за учители и за ученици. Начинът на преподаване на математическите концепции е изключително важен, за да се повиши мотивацията за учене, както и да се развива абстрактно и логическо мислене у учениците. Съвременните технологии могат да допринесат положително в този процес с осигуряването на по-добра нагледност и систематизиране на знанията. Съществуват разнообразни приложения и онлайн ресурси, които да подпомогнат работата на учителя по математика. Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част

•         Теоретичната част е в рамките на 4 часа – формиране на знания за подбрана колекция от софтуерни приложения и интернет-базирани средства в помощ на учителя по математика.

•         Практическата част е в рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа). Практическата работа е под формата на тренинг-сесия за формиране на дигитални умения. Работи се с програми със свободен лиценз за използване като Microsoft Mathematics 2.0, Math Add Ins и др.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за интегриране на технологии в учебния процес по математика в гимназиален и прогимназиален курс и да се формират умения за работа със специализирани софтуерни продукти. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за интегриране на технологии в учебния процес по математика

2.       Да се формират знания и умения за работа с колекция от приложения в помощ на учителя по математика.

3.       Да се разработят самостоятелно серия от задачи с използване на технологии за тяхното визуализиране или решаване.

Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти: за учители (Наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – 1.1., 1.2, 1.6, педаг. компл. – 2.4.)

3.3. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За обучението са разработени учебни материали в електронен вид с указания за работа със съответните програми. Разработен е списък от връзки към Интернет приложения за използване в обучението по математика. Работи се със софтуерни приложения със свободен лиценз за използване. Интернет приложенията са безплатни, но с регистрация за достъп.

3.4. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Презентация

9. Списък на обучителите:

- Красимир Николов Коларов

- Румяна Йорданова Папанчева

 

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button