Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Управление на качеството в образованието

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Управление на качеството в образованието

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Учители - предучилищно образование

-        Ръководител направление ИКТ

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Управлението на качеството в институциите е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата. Целите на управлението на качеството в институциите са:

1.       повишаване на качеството на предоставяното образование в детските градини и училищата;

2.       подобряване на индивидуалния напредък на всяко дете и ученик по отношение на неговите образователни резултати;

3.       организационно развитие на детските градини и училищата.

Като нов момент в ЗПУО, свързан с управлението на качеството е въведено изискването за самооценяване (вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските градини) – процес, в който са ангажирани учениците, учителите, директорите, другите педагогически специалисти, както и родителите. Учебното съдържание е обособено в две части.В първа част са представени темите, свързани с формирането на обща представа за самооценяването, неговата същност и етапи, участници и проблемите, посветени на разработването на вътрешна система за управление на качеството. Втора част е посветена на изготвяне на самооценяването в социално-образователната институция и доклад към него. Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част.

•         Теоретична част – 8 часа – запознаване със същността на тематиката.

•         Практическа част – 8 часа работа по екипи за разработване на учебен проект на идейно ниво.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за процеса на самооценяване (вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските градини) и приложение и реализация на процеса на управление на качеството в детската градина и училище. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за самооценяването като процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от детската градина или училището.

2.       Да се формират знания за етапите на разработване на доклада за самооценяване.

3.       Да се формират знания от методическа гледна точка за ефективно съчетаване на електронни учебни ресурси с класически методи за самооценяване и ефективното управление на качеството в социално-педагогическата институция.

Специфични цели:

•         Запознаване с основните понятия: същност, принципи, рамкови изисквания към управлението на качеството в институциите; органи за управление на качеството.

•         Формиране на знания и умения за определяне на областите на самооценяване; избор на участниците в процеса; описване на условията и реда за извършване на самооценяването; изготвяне на съдържанието на доклада от самооценяването; представяне на резултатите от самооценяването; установяване на срока на съхранение на документацията от самооценяването и др.

3.3. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Разработени са учебни материали в електронен вид, работни листове по казуси, насоки към стандарти за качество и нормативни документи. Всеки от обучаемите получава учебни ресурси в електронен вид.

3.4. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:1.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

-        Организационна

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа

9. Списък на обучителите:

-        Ясена Валериева Христова

10. За контакт:

itlearning@dgklaz.net 

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944, 0887798262

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button