Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Портфолио на учителя

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Портфолио на учителя

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Ръководител направление ИКТ

-        Педагогически съветници, психолози

-        Учители - предучилищно образование

-        Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Портфолиото на учителя е документ, който удостоверява неговите постижения, неговите цели истремежи, показва начинът му на работа с учениците. Своето портфолио всеки учител създава сам ипостоянно го допълва и разнообразява. То има различна визия, но се подчинява на определени изискванипри създаването. Обучението включва запознаване на курсистите с нормативните документи, коитовизират създаването на учителско портфолио, разделите, които трябва да бъдат включени, акцентите, накоито трябва да се обърне внимание, как да бъде поднесена информацията, как да се реализирасаморефлексията, необходима при описание на редица страни от портфолиото. Уточнява се изготвянетона автобиография, описанието на философия на преподаването, отговорностите на учителя, учебнипрограми, методи и стратегии на преподаване, обратна връзка, пояснения за оформяне на раздела друго.На обучаемите се предлагат различни технологии за създаване и оформяне на учителското портфолио.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за същността на портфолиото и за спецификата научителското портфолио; да се формират знания и умения за създаване на учителско портфолио поконкретни раздели; да се формират технологични умения за оформяне на учителско портфолио. Зареализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания засъщността на портфолиото и за спецификата на учителското портфолио в теоретичен план.

2.       Да сеформират умения за създаване на учителско портфолио.

3.       Да се усвоят технологични умения за създаванеи оформяне на учителско портфолио. 4. Да се формират умения за използване на саморефлексия при създаването на учителско портфолио.

3.3. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в електронен вид - материали по отношение на теорията, примерни практически решения при създаване на портфолио, указания за технологично изработване на отделните раздели на учителското портфолио, ръководства за работа с приложенията, упражнения.

3.4. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

-        Комуникативна

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Защита на проект

9. Списък на обучителите:

-        Румяна Йорданова Папанчева

-        Красимира Атанасова Димитрова

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papan

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button