Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Приобщаване на родителите към образователната институция – насоки и акценти

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Приобщаване на родителите към образователната институция – насоки и акценти

2. Програмата е насочена към:

-        Учители – начален етап

-        Учители – прогимназиален етап

-        Учители – гимназиален етап

-        Директори

-        Заместник-директори

-        Учители - предучилищно образование

-        Учители-целодневна организация

-        Педагогически съветници,психолози

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Актуалността на темата за прилагане на мерки за приобщаване на родителите към образователната институция произтича от наличието на нови поколения родители, нови поколения деца и от необходимостта за утвърждаване на нови позитивни, взаимно зачитащи достойнството на детето, педагога и родителя взаимоотношения и взаимодействия в образователната институция. Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение

•         Теоретичната част е в рамките на 4 часа и включва запознаване със същността на проблема за приобщаване на родителя към образователната институция, както и методически насоки за неговото решение.

•         Практическата част е рамките на 12 часа работа по групи за разработване на проект на идейно ниво – Програма за приобщаване на родителите запознаване със съвременни научни изследвания и практически примери, в помощ на учителя при работа с родителите и тяхната съпричастност към потребностите на детето/ученика. Съдържанието на курса е структурирано в следните теми:

•         Изясняване на същността на съвременните стилове родителско поведение модели и съответните модели на общуване.

•         Запознаване с позитивни стратегии за подкрепа и насърчаване на детето/ученика.

•         Запознаване с ефективните модели за приобщаване на родителите към образователната институция.

•         Запознаване с етапи за изработване на изработване на програма за приобщаване на родителите към образователната институция.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за ефективни модели за приобщаване на родителите в за постигане на образователните цели с оглед увеличаване на възможностите за положително въздействие върху децата и учениците и за утвърждаване на авторитета на институцията; да се формират знания за изработване на програма за приобщаване на родителите към образователната институция и да се дадат методически насоки за ефективно използване на средствата на позитивното възпитание в педагогическата им практика. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за съвременните изследвания върху съвременните стилове родителско поведение – техните позитивни и негативни резултати върху поведението на детето/ученика; и модели на общуване с възрастни.

2.       Да се формират умения за разпознаване на типичния модел на общуване родите-дете; родите-учител.

3.       Да се формират знания за ефективните стратегии за подкрепа и насърчаване на детето/ученика.

4.       Да се формират знания и умения за изработване на програма за приобщаване на родителите към образователната институция.

5.       Да се формират знания и умения за презентиране на крайния резултат от проектната работа.

3.3. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Разработени са помощни материали, работни листове, казуси от практиката. Всеки обучаем получава учебни материали и нужните ресурси за обезпечаване хода на обучението.

3.4. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-        Академична

-        Педагогическа

-        Комуникативна

5. Форми на обучение:

-        Присъствена

-        Дистанционна

-        Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Програма за приобщаване на родителите

9. Списък на обучителите:

-        Райна Сергеева Захариева

10. За контакт:

itlearning@dgklaz.net

0888272944, 0887798262

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button