Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Разработване на интерактивни упражнения с Excel – ребуси, кръстословици, пъзели

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Разработване на интерактивни упражнения с Excel – ребуси, кръстословици, пъзели.

2. Програмата е насочена към:

Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Съвременният учител използва активно информационни технологии и разнообразни ресурси. Офис пакетът на Майкрософт е познат на повечето педагогически специалисти, тъй като използването е част от ежедневието им. Но освен за обработка на електронни таблици, Excel предлага непознати за масовия потребител възможности за създаване на интерактивно съдържание като ребуси, пъзели, кръстословици и др. За целта се използват вградените в приложението формули и стилове за форматиране. Специфично изискване към обучаемите е да имат начални компютърни умения и да познават основните функции на програмата Excel. Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част

•         Теоретичната част е в рамките на 4 часа – формиране на знания по темата за работа с формули в Excel, условно форматиране и др. Описание на алгоритми за реализиране на интерактивни приложения.

•         Практическата част е в рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа). Тренинг-сесия за формиране на дигитални умения.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за използване на Excel за създаване на интерактивни учебни ресурси. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за работа с формули и форматиране в Excel.

2.       Да се формират умения за създаване на ребус, кръстословица, пъзел.

 Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти: за учители (Наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – 1.2, 1.6, педаг. компл. – 2.4.)

3.3. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

По съдържанието на курса е разработен архив от учебни материали – презентация по теоретичния материал, ресурси за упражненията в практическата част на работата, описания на стъпките за реализиране на интерактивните продукти – ребус, кръстословица, пъзел. Работи се с програмата Excel (версия на офис пакета – MS Office 2010 или по-нова).

3.4. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-      Академична

-      Педагогическа

5. Форми на обучение:

-      Присъствена

-      Дистанционна

-      Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа. Разработване на три интерактивни задачи в Excel – ребус, кръстословица, пъзел.

9. Списък на обучителите:

-      Людмила Атанасова Дерменджиева

-      Румяна Йорданова Папанчева

-      Красимира Атанасова Димитрова

-      Венелин Дачков Николов

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button