Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Информационни технологии и компютърни системи за работа с електронни презентации– акценти и насоки за приложение

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Информационни технологии и компютърни системи за работа с електронни презентации – акценти и насоки за приложение

2. Програмата е насочена към:

-      Учители – начален етап

-      Учители – прогимназиален етап

-      Учители – гимназиален етап

-      Директори

-      Заместник-директори

-      Ръководител направление ИКТ

-      Педагогически съветници, психолози

-      Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

-      Корепетитори, хореографи, треньори

-      Учители - предучилищно образование

-      Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Обучението на е насочено към педагогически специалисти, които искат да сертифицират знанията и уменията си по международно признатия професионален стандарт Microsoft Office Specialist (MOS) Certification. Ежегодно в световен мащаб само по стандарта MOS Certification се обучават и сертифицират повече от един милион ученици. Отнесен към нашето съвремие, сертификационното обучение е изключително актуално, тъй като позволява валидиране на знанията и уменията по универсални и разпознаваеми от бизнеса правила. Актуалността на темата за информационни технологии и облачни компютърни системи за работа с електронни презентации в учебния процес произтича от наличието на ново поколение в училище с нови очаквания към системата и с нови възможности и характеристики, рефлектиращи върху начина на учене. Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3:

·       Теоретичната част е в рамките на 4 часа и включва запознаване със същността на информационните технологии и облачните компютърни системи за работа с електронни презентации, както и методически насоки за тяхното приложение в практиката.

·       Практическата част е рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа) тренинг-сесия за формиране на умения за справяне със международно признатият професионален сертификационен изпит Microsoft Office Specialist (MOS) Certification.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за съвременните информационни технологии и облачни компютърни системи за работа с електронни презентации отговарящи на международно признатият професионален стандарт Microsoft Office Specialist (MOS) Certification, да се формират знания за етапите на разработване на учебен проект по този стандарт и да се дадат методически насоки за ефективното му използване в педагогическата практика. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за съвременните информационни технологии и облачни компютърни системи за работа с електронни презентации, отговарящи на международно признатият професионален стандарт MOS Certification.

2.       Да се формират умения за разработване на учебен проект, отговарящ на международно признатият професионален стандарт MOS Certification .

3.       Да се формират знания и умения за успешна сертификация по международно признатият професионален стандарт Microsoft Office Specialist (MOS) Certification Целите са насочени към развиване на компетентностите, свързани с познаването на възможностите на информационните технологии и механизмите за тяхното използване.

3.3. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За нуждите на обучението се използват авторски учебни материали, които да дадат нужните знания и умения на обучаваните за успешно полагане на сертификационния изпит Microsoft Office Specialist (MOS) Certification. Учебните материали са разработени от автора на настоящата програма – д-р Николай Нетов – сертифициран Майкрософт преподавател. Всеки обучаем получава архив учебни материали в електронен вид.

3.4. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-      Академична

-      Педагогическа

5. Форми на обучение:

-      Присъствена

-      Дистанционна

-      Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Тест

9. Списък на обучителите:

-      Николай Чудомиров Нетов

10. Лице за контакт:

 Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button