Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Музейна педагогика

Към списъка с одобрени програми

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Музейна педагогика

2. Програмата е насочена към:

-      Учители – прогимназиален етап

-      Учители – целодневна организация

-      Учители – гимназиален етап

-      Директори

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Музейната педагогика е нова интегративна област, която обединява практическата дейност на музейните работници и музейните педагози. Тя има междудисциплинарен характер – намира се в пряка връзка с музеологията, историята, изкуствознанието, психологията, краезнанието, естествознанието, като предлага нови способи за усвояване на културата и познанието, които ще бъдат почерпени от музейната среда и експонати. С основание тя е отъждествявана с иновационна педагогическа технология. Терминът е въведен в началото на 30-те години на миналия век. Години преди появата на названието, в редица страни са създадени и функционират музейно-образователни центрове, работещи в три направления: професионална подготовка на учители за педагогическа дейност в музейни условия (Русия); провеждане на „музейни диалози” за деца и възрастни (Германия); създаване на музеи, специално предназначени за образователни цели (САЩ). Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част

•         Теоретичната част е в рамките на 8 часа – запознаване с историята на музейната педагогика, мястото и в образователното пространство и целите на музейно-базираното образование; музеите по света, училищни и детски музеи; учителят като музеен педагог.

•         Практическата част е в рамките на 8 часа (8 ч. присъствена форма или 8 ч. дистанционна форма на работа) – посещения на музейни експозиции, работа в екипи за изготвяне план-конспекти и сценарии, презентиране на собствен педагогически продукт.

3.2. Цели на програмата

Целта на лекционния курс е подготовка на педагозите за овладяване на новата иновационна технология, която ще допринесе за повишаване на интереса на учащите се към съдържанието на редица учебни предмети и решаването на комплекс от задачи, свързани с ефективността на процеса за формиране и на детската личност. Да се формират знания за културно-ценностните аспекти на обучаващата и възпитаваща музейна комуникация. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за музейната педагогика– същност, историческо развитие и настояще.

2.       Да се формират умения за разработване на сценарий или план-конспект на музейно-педагогическа организационна форма – избор на тема, формулиране на краен продукт от работата, дефиниране на дейностите по проекта.

3.       Да се формират знания и умения за работа в екип.

4.       Да се формират знания и умения за презентиране на крайния продукт.

 Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти: за учители (наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – т. 1.2, 1.7, педагогическа комп. 1.1, 1.5; комуникативна комп. 1.1.) за директори (наредба 12. Прил. 3.: академична компетентност – 1.2) за директори (наредба 12. Прил. 6.: академична компетентност – 2.3, педагогическа комп. 1.3)

3.3. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Разработени са учебни материали, с акцент върху решаването на комплекс от задачи, свързани с ефективността на процеса за формиране и на детската личност:

•         възпитателни - включване на източниците и предметите на човешката култура в процеса на формиране на нравствени ценности и естетическо светоусещане у детето, възпитаване на позитивно отношение към историята, традициите и техните носители;

•         учебни - изработване на алгоритъм за включване на музейната работа в рамките на учебния процес;

•         изследователски - формират се навици и умения за търсене, проучване и анализиране на предмети, факти и събития;

•         организация на свободното време – предоставяне на способи за културен отдих и развлечения;

•         естетически - удовлетворяване на потребността за приобщаване към красивото, създаване на положителен емоционален фон в учебно-възпитателния процес; • комуникативни - разглеждат музейната работа като педагогическо средство за формиране у детския колектив на колективистични и толерантни чувства.

3.4. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:1.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-      Академична

-      Педагогическа

-      Комуникативна

5. Форми на обучение:

-      Присъствена

-      Дистанционна

-      Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Презентация

9. Списък на обучителите:

-      Маргарита Тодорова Терзиева

10. Лице за контакт:

 Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button