Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Разработване и управление на проекти в образованието

Към списъка с одобрени програми

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Разработване и управление на проекти в образованието

2. Програмата е насочена към:

-      Учители – начален етап

-      Учители – прогимназиален етап

-      Учители – гимназиален етап

-      Директори

-      Заместник-директори

-      Учители - предучилищно образование

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Функционирайки в условията на пазарна икономика българското училище се изправя пред нови предизвикателства, справянето с които изисква нов начин на мислене. Образователните мениджъри на съвременния етап от развитието на образователната система се нуждаят от нови знания, умения и компетентности. Проектният подход в управлението на образователните институции е сравнително нов, но бързо доказва своите безспорни предимства при разрешаване на различни образователни и възпитателни проблеми. Разработването и управлението на образователни проекти е елемент от стратегическото планиране за постигане на желаната визия на училището. Учебното съдържание е обособено в две части. В първа част са представени темите, свързани с формирането на обща представа за проекта, неговата същност и видове и проблемите посветени на разработването на образователен проект. Втора част е посветена на практическия мениджмънт на образователния проект. Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част Теоретичната част е в рамките на 8 часа и включва запознаване със същността на тематиката. В началото на работата обучаемите се въвеждат в терминологията и се запознават със спецификата на образователните проекти. Практическата част е рамките на 8 часа работа по екипи за разработване на учебен проект на идейно ниво.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за проектния метод и същността на проектите и тяхното управление в училище, да се формират знания за етапите на разработване на учебен проект и да се дадат методически насоки за ефективното използване на разработването и управлението на проекти в педагогическата практика. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Получаване на познания за същността, признаците и основните характеристики на проекта.

2.       Изясняване на основните понятия и връзката между тях.

3.       Разпознаване на видовете проекти, основнитефази в цикъла на проекта.

4.       Формиране на умения за идентифициране на образователни проекти и тяхното класифициране по различни критерии

5.       Получаване на теоретични познания за същността на мениджмънта (управлението) на проект.

6.       Трупане на знания и формиране на организационни умения за администриране и за управление на проекта.

Специфични цели: • Запознаване с основните понятия. • Разглеждане на фазата на анализ на целевите групи и заинтересованите страни, технологиите за оценка на нуждите и потенциала на организационната среда. • Представяне на стратегията на планиране, акцентира се върху изискванията за разработване на логическа матрица на проект • Запознаване с управлението и мониторинга на проекти. • Запознаване с основни национални, европейски и световни програми и донори за кандидатстване и реализиране на образователни проекти. • Разработване на примерен учебен проект.

3.3. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Разработени са учебни материали в електронен вид, работни листове по казуси, насоки към стандарти за качество и нормативни документи. Всеки от обучаемите получава учебни ресурси в електронен вид.

3.4. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:1.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-      Академична

-      Педагогическа

-      Организационна

5. Форми на обучение:

-      Присъствена

-      Дистанционна

-      Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Защита на проект

9. Списък на обучителите:

-      Ясена Валериева Христова

10. Лице за контакт:

Красимира Атанасова Димитрова

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0887798262

Адрес на електронна поща: dimitrova@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button