Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Как да защитим своята интелектуална собственост и да не нарушаваме чуждата в образователните заведения

Към списъка с одобрени програми

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Как да защитим своята интелектуална собственост и да не нарушаваме чуждата в образователните заведения

2. Програмата е насочена към:

-      Учители – начален етап

-      Учители – прогимназиален етап

-      Учители – гимназиален етап

-      Директори

-      Заместник-директори

-      Учители - предучилищно образование

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

В днешния свят интелектуалната собственост заема особено място. Интелектуална собственост е сравнително ново понятие, определящо изключителните права върху творенията на човешкия ум и човешкия интелект. Правата на интелектуална собственост са защитите, предоставени на създателите на интелектуална собственост. Интелектуалната собственост е нематериален актив, който е способен да носи печалби на своите притежатели. В досегашното си развитие интелектуалната собственост е разделена в две основни категории: Индустриална собственост и Авторско право. Ноу хау (I know how to do it) също се определя като част от интелектуалната собственост. Художествени, научни, публицистични и други литературни произведения, музика, филми, произведения на изобразителното изкуство в т.ч. рисунки, снимки и др., се защитават от авторско право. Познаването на съдържанието на понятието Интелектуална собственост и нормативната му защита, включително в рамките на ЕС, е задължително за всеки ръководител на обществено учреждение и за всяка администрация. Образователното съдържание на курса включва теоретична част в рамките на 8 часа – запознаване с основните нормативни източници в сферата на Интелектуалната собственост в България и ЕС, основните понятия и тяхното съдържание, защитата на Интелектуалната собственост. Макар и теоретичен лекционният курс е подкрепен с множество казуси и примери от практиката, свързани с учебните заведения – училища и детски градини.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания върху интелектуална собственост и да се формират умения за работа нормативните актове в тази сфера. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания върху съдържанието и основната терминология на интелектуалната собственост;

2.       Да се формират знания за работа с източниците в т.ч. Конституцията на РБ, законите и подзаконовите актове;

3.       Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили за директори (наредба 12. Прил. 3.: академична компетентност – 1.2) и администратори.

3.3. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За целите на обучението са разработени авторски учебни ресурси, които се предоставят на обучаемите в хартиен и/или електронен вид.

3.4. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:1.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-      Академична

-      Педагогическа

5. Форми на обучение:

-      Присъствена

-      Дистанционна

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Решаване на казус

9. Списък на обучителите:

-      Ангел Стефанов Манчев

10. Лице за контакт:

Красимира Атанасова Димитрова

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0887798262

Адрес на електронна поща:  dimitrova@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button