Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Използване на интерактивни технологии и образователен софтуер в обучението по Английски език за детската градина

Към списъка с одобрени програми

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Използване на интерактивни технологии и образователен софтуер в обучението по Английски език за детската градина

2. Програмата е насочена към:

-      Директори

-      Учители - предучилищно образование

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Информационните технологии и езиковото обучение са от изключителна важност за формирането на успешни личности в нашето съвремие. Технологиите навлизат все по-масово и в детските градини, като откриват нови възможности за предучилищния педагог – по-висока степен на нагледност и интерактивност на учебното съдържание. Все по-голям е броят на градините, които се оборудват с тъчскрин интерактивни дъски. Обучението по английски език се провежда от педагози с допълнителна квалификация и се предлага на национално ниво в най-разнообразни формати. Използването на образователен софтуер е особено ефективно в малката възрастова група при работа в богата на технологии среда. Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част

•         Теоретичната част е в рамките на 4 часа – запознаване с тенденции в интегрирането на технологии в детската градина, запознаване с конкретна хардуерна технология (интерактивна дъска), запознаване с образователен софтуер за изучаване на английски език.

•         Практическата част е в рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа) – работа с инструменти на интерактивна дъска; индивидуална работа по конкретна учебна ситуация по английски език, разработване на учебна ситуация, която да интегрира електронното съдържание в цялостна педагогическа ситуация, включваща работа в книгата на детето, дидактични игри – подвижни, музикални, групови и индивидуални задачи и др.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за интегриране на технологии в учебния процес в детската градина при изучаване на английски език и да се формират умения за работа със съвременни интерактивни хардуерни и софтуерни технологии. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за интерактивни хардуерни и софтуерни технологии в учебния процес.

2.       Да се формират знания за работа с образователен софтуерен пакет от мултимедийни ситуации по английски език за детската градина.

3.       Да се формират знания от методическа гледна точка за ефективно съчетаване на електронни учебни ресурси с класически методи на педагогическо взаимодействие в детската градина.

Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти: за учители (наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – т. 1.2, 1.6, педагогическа комп. 1.1, 1.2, 2.4, 2.11; комуникативна комп. 1.1., 2.1.) за директори (наредба 12. Прил. 3.: академична компетентност – 1.2)

3.3. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Работи се с образователен софтуер „Английски в детската градина“ – специализиран образователен пакет за детската градина, съдържащ разработени мултимедийни ситуации по различни учебни направления – математика, български език и литература и околен свят. Образователният пакет „Английски в детската градина“ е разработен под научното ръководство на доц. д-р Румяна Папанчева – автор на настоящата учебна програма и е собственост на „Изкуства“ ЕООД. СНЦ „Образование и технологии“ разполага с правото да разпространява и работи с лицензирана версия на продукта и да предоставя демо-версия на обучаемите. Разработени са помощни материали за работа с инструменти на интерактивната дъска – инструменти за водене на бележки (молив, гума, маркер и др.), управление на страници, работа с галерия от изображения, звук и видео и др. СНЦ „Образование и технологии“ разполага с над 10 мобилни интерактивни дъски, с които да обезпечи работата по време на обучението. Залите, които организацията използва в гр. Бургас и гр. София са оборудвани с тъчскрин интерактивни дъски. При провеждане на обучения по заявка се работи с интерактивните дъски на градината заявител и/или мобилните дъски на СНЦ „Образование и технологии“.

3.4. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-      Академична

-      Педагогическа

5. Форми на обучение:

-      Присъствена

-      Дистанционна

-      Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа. Разработка и описание на две ситуации по английски език при използване на електронни ресурси и класически методи на работа.

9. Списък на обучителите:

-      Румяна Йорданова Папанчева

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща:  papancheva@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button