Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Проектно-базирано обучение при интегриране на технологии 5. – 12. клас

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Проектно-базирано обучение при интегриране на технологии 5. – 12. клас

2. Програмата е насочена към:

-      Учители – прогимназиален етап

-      Учители – гимназиален етап

-      Учители – целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

При проектно-базирано обучение учителят и учениците работят по учебен проект, по тема от учебното съдържание на един или няколко предмета. Характерно за проектно-базираното обучение 5–12 клас е, че учителите, специалисти по различни предмети, трябва да работят в екипи за реализиране на успешна и ефективна работа. Включването на проектния метод дава възможност за затвърдяване и реализиране на трансфер на знания между различни учебни дисциплини. Учениците правят самостоятелни изследвания и защитават собствени позиции. Формират се важни личностни умения. Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част:

•         Теоретичната част е в рамките на 4 часа – формиране на знания за проектно-базираното обучение и методиката за неговото приложение и запознаване с различни информационни технологии, които могат да се използват в хода на проектната дейност.

•         Практическата част е рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа) Разработва се примерен учебен проект, като акцентът е поставен върху технологичната част за неговата реализация. Учителите формират знания за работа с избрани програмни продукти. Съдържанието на курса е структурирано в следните теми:

•         Знания за проектно-базираното обучение – същност, етапи, акценти.

•         Разработване на ресурси към примерен учебен проект

•         Запознаване с учебни проекти от нашата и световна педагогическа практика за прогимназиален и гимназиален етап.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за проектния метод и същността на проектно-базираното обучение в училище, да се формират знания за етапите на разработване на учебен проект, да се дадат методически насоки за ефективното използване на проектно-базираното обучение в педагогическата практика и да се формират умения за работа с конкретни информационни технологии за разработване на учебни ресурси, обезпечаващи проектната работа. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за проектно-базираното обучение – същност, етапи, организационна форма, оценяване, представяне на резултатите.

2.       Да се формират знания и умения за използване на информационни технологии в хода на работа по даден учебен проект – работа с примерни софтуерни технологии в помощ на учителя на различни етапи от проектната работа.

3.       Да се формират знания и умения за презентиране на крайния резултат от проектната работа.

Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти: за учители (наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – т. 1.2, 1.6, 1.7, педаг. компл. 1.2, 2.4, 4.3; комун. комп. 1.1., 2.1.) за възпитатели ((наредба 12. Прил. 6.:академична компетентност – т. 1.4, 2.3, педаг. компл. 1.3)

3.3. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават материали в електронен вид, съдържащи теоретична част под формата на презентация; архиви с примерни учебни проекти от нашата и световната педагогическа практика; работни листове за изпълнение на практически задачи в хода на обучението; инсталации на избрани софтуерни продукти със свободен лиценза за ползване; описание за начина на работа с избрани софтуерни продукти и избрани Интернет услуги в помощ на учителя при реализиране на проектно-базирано обучение в училище. Целта е формиране на умения за работа с избрани информационни технологии – софтуерни приложения, Интернет услуги, облачни технологии. Работят с приложения за разработване на тест, анкета, обработка на графични, звукови и видео файлове, представяне на резултатите в блог, презентация, доклад, брошура, вестник и др. За индивидуалната работа за обучаемите са подготвени работни листове, с което се осигурява индивидуален подход към обучаемия – всеки има възможност да работи със свое темпо, следвайки указанията, зададени в писмен вид. За използване на облачни технологии от пакета на Office 365 ( Excel Forms, Word, PowerPoint, Sway, OneNote) обучаемите получават учебни акаунти в dgklaz.net (домейн, собственост на СНЦ "Образование и технологии"). Разработени са указания за създаване на избрани ресурси – тест, анкета, брошура, реклама, обобщен доклад, презентация, блог и др.

3.4. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-      Академична

-      Педагогическа

-      Комуникативна

5. Форми на обучение:

-      Присъствена

-      Дистанционна

-      Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Защита на проект

9. Списък на обучителите:

- Румяна Йорданова Папанчева

- Красимира Атанасова Димитрова

10. Лице за контакт:

Красимира Атанасова Димитрова

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0887798262

Адрес на електронна поща: dimitrova@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button