Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

VBA (Visual Basic for Application) за разработване на образователни ресурси

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

VBA (Visual Basic for Application) за разработване на образователни ресурси

2. Програмата е насочена към:

-      Учители – начален етап

-      Учители – прогимназиален етап

-      Учители – гимназиален етап

-      Ръководител направлвние ИКТ

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

VBA (Visual Basic for Application) е език за програмиране, с който се създават приложения в средата на Microsoft Office. За нуждите на учебния процес, VBA може да се използва за създаване на проекти с по- добър или по-удобен интерфейс, за реализиране на интерактивни учебни ресурси, за работа с изявени ученици и мн. др. Обучението е насочено към учители по Информационни технологии от 5 до 12 клас, ръководители ИКТ, както и към учители по различни предмети и начални учители с повишен интерес към интегрирането на технологии в учебния процес и с високо ниво на дигитални умения. Формират се основни умения за работа с VBA и се разглеждат готови интерактивни проекти, в които е използвано програмиране с VBA. От обучаемите се изисква да имат базови знания по програмиране, за да се ориентират в логиката на приложението, структурата на данните и синтаксиса на езика. Не се предвижда запознаване с основни команди и със синтаксиса на езика за програмиране. Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част

•         Теоретичната част е в рамките на 4 часа – формиране на знания по темата за програмиране с VBA в средата Microsoft Office – интерфейс, компилиране, преглед и др.

•         Практическата част е в рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа). Тренинг-сесия за формиране на дигитални умения.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за програмиране с VBA за създаване на интерактивни продукти в Excel, Word и PowerPoint. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за интерфейса, начина на въвеждане на код, компилиране, стартиране на VBA в средата на Microsoft Office при работа с Excel, Word и PowerPoint.

2.       Да се формират знания за активните обекти, техните методи и свойство и начина на използването им.

3.       Да се формират знания и умения за работа с диалогови кутии.

4.       Да се формират знания и умения за работа с условни оператори и оператори за цикъл и др.

 5. Да се формират умения за съхраняване и използване на създадените приложения.

Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти, свързани с познаването на възможностите на информационните технологии и начините за тяхното използване. Програмирането с VBA може да се използва за формиране и развиване на дигитални компетенции и у учениците.

3.3. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За нуждите на обучението се работи с Microsoft Office 2010 или по-нова версия. Разработени са учебни материали, съдържащи представяне на теоретичните знания, както и разнообразни упражнения за постигане на формулираните цели на обучението. Всеки обучаем получава достъп до учебните материали.

3.4. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-      Академична

-      Педагогическа

5. Форми на обучение:

-      Присъствена

-      Дистанционна

-      Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Разработване серия от задачи за създаване на приложения с VBA в Word, Excel и PowerPoint.

9. Списък на обучителите:

- Людмила Атанасова Дерменджиева

- Румяна Йорданова Папанчева

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща:  papancheva@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button