Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Визуално програмиране с Touch Develop

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Визуално програмиране с Touch Develop

2. Програмата е насочена към:

-      Учители – начален етап

-      Учители – прогимназиален етап

-      Учители – гимназиален етап

-      Ръководител направление ИКТ

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Средата за визуално програмиране Touch Develop е разработка на Microsoft Research и позволява свободно създаване на интерактивни истории, игри и разнообразни приложения. Целта е формиране на начални знания за програмиране и развиване на алгоритмично мислене при работа с ученици. Системата е разработена така, че кодът се въвежда чрез докосване на бутони и вградени в тях команди, за разлика от Scratch, където кодът се изгражда чрез подреждане на блокове. Интерфейсът е интуитивен и подготвя учениците за реалния процес на създаване и стартиране на програма. Средата предлага богата галерия от обекти и методи за работа с тях. Обучението е насочено към учители по информатика и информационни технологии, както и за начални учители със специализация учители по ИТ в начален курс. Изисква се средно ниво на дигитални умения. В хода на обучението се разглеждат конкретни примери и се дава насока за работа с деца. Touch Develop е проектиран да се използва според сложността на разглежданите задачи от ученици от 4 до 9 клас. Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част

•         Теоретичната част е в рамките на 4 часа – формиране на знания по темата за програмиране Touch Develop.

•         Практическата част е в рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа). Тренинг-сесия за формиране на дигитални умения.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за програмиране с Touch Develop – създаване на анимации, игри, истории, приложения. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1.       Да се формират знания за интерфейса на програмата.

2.       Да се формират знания за различните видове команди и начина на въвеждането им.

3.       Да се формират знания за герои, сцена, костюми и тяхното управление.

4.       Да се формират знания и умения за работа команди за управление на движението на обектите, цветовете на обектите, работата със звук.

5.       Да се формират знания и умения за работа с команди за чертане.

6.       Да се формират умения за съхраняване и използване на създадените компютърни проекти.

Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти, свързани с познаването на възможностите на информационните технологии и механизмите за тяхното използване.

3.3. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За нуждите на обучението се работи със средата за програмиране с Touch Develop, като се използва онлайн редактор. Touch Develop е свободна среда за ползване. Нужен е Майкрософт акаунт. За целите на обучението са създадени служебни акаунти, които се използват от обучаемите, ако последните нямат собствени Майкрософт акаунти. Разработени са учебни материали, съдържащи информация за средата и нейните възможности, както и разнообразни упражнения за постигане на формулираните цели на обучението. Всеки обучаем получава материали в електронен вид.

3.4. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-      Академична

-      Педагогическа

5. Форми на обучение:

-      Присъствена

-      Дистанционна

-      Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа. Разработване история, анимация или игра в средата Touch Develop.

9. Списък на обучителите:

- Людмила Атанасова Дерменджиева

- Румяна Йорданова Папанчева

- Венелин Дачков Николов

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaz.net

11.11.2016 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button