Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Нарушения в четенето и писането /дислексия, дизграфия и обучителни трудности/ при ученици в начален етап на обучение

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Нарушения в четенето и писането /дислексия, дизграфия и обучителни трудности/ при ученици в начален етап на обучение

2. Програмата е насочена към:

-      Учители – начален етап

-      Учители – прогимназиален етап

-      Учители – гимназиален етап

-      Директори

-      Заместник-директори

-      Педагогически съветници, психолози

-      Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

-      Учители - предучилищно образование

-      Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Нарушенията в четенето, писането и математическите умения са сложен и тревожен проблем на началното училищно обучение. Те създават огромни обучителни трудности за учениците и са предизвикателство пред учители и специалисти. Обучението включва запознаване на курсистите с съвременните теоретични постановки за нарушенията в писмената комуникация, с основните практически акценти на коригирането на недостатъците и индивидуални методи за тяхното преодоляване. На обучаемите се предлагат различни теоретически възгледи и подходи за нарушенията в четенето, писането, математическите умения, за основните маркери за проявление и диагностициране.

На преден план се извеждат диференциалните характеристики на обучителните трудности и изграждане на компетенции у курсистите за практическото им преодоляване в условията на обучението в начален етап.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за същността и спецификата на нарушенията на четенето, писането и математическите умения; за етиологията и причинните фактори за тяхното възникване; за видовете и формите им на проявление; за специфичните особености в развитието на учениците с обучителни трудности и методите за тяхното диагностициране и преодоляване. За реализиране на целта, се поставят следните задачи:

-      Да се формират знания за същността , спецификата и особеностите на нарушенията на четенето, писането и математическите умения.

-      Да се формират знания за етиологията и причинните фактори за възникването и разпространението на нарушенията в писмената комуникация.

-      Да се формират знания за видовете и формите на проявление на нарушенията на писмената комуникация и тяхната характеристика.

-      Да се формират умения за ранна диференциална диагностика на нарушенията на писмената комуникация и обучителните трудности.

-      Да се изградят умения за прилагане на съвременни корекционни и терапевтични методи и техники за преодоляването на нарушенията в условията на началния етап на обучение.

-      Да се формират умения за планиране, организация и провеждане на индивидуална работа с ученици с подобни нарушения.

3.3. Методи на обучение

В обучението се прилагат разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийна презентация; демонстрация, упражнения, работа в екип и с учебни материали; работа с работни листи; анкета. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа, мултимедийно представяне и демонстрация на случаи и казуси от практиката. За работата в екип са подготвени работни листи, учебни и дидактични материали в хартиен вид и др. За тренинг сесиите се изготвя демонстрация и курсистите работят по конкретни упражнения. В рамките на обучението се разработват предварително подготвени и индивидуални диференциални диагностики. За заключителната част на обучението е разработена анкета.

За въведението на курсистите в темата се използва фронтална организация – тип лекция. Индивидуалната и екипната работа се провежда в хода на практическата част от обучението - при изпълнение на конкретно поставена задача.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва: - За имат знания за същността, спецификата, етиологията и класификацията на нарушенията на писмената комуникация и обучителните трудности. - Да могат да диференцират формите и видовете нарушения на писмената комуникация. - Да умеят да прилагат критериите за диференциалната диагностика на писмената комуникация. - Да могат да правят адекватен избор на корекционно- терапевтични методи и средства съобразно индивидуалните особености на учениците. - Да умеят правилно да структурират индивидуален план за работа във времето и по съдържание за преодоляване на нарушението в условията на началния етап на обучение. Индикатори за постигане на  резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Изискване към курсовата работа е – разработване и представяне на индивидуален курсов проект по предварително зададен казус и план.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в хартиен вариант: - Работни листи за решаване на казуси. - Чек листи за диференциална диагностика - Структура за планиране на индивидуална работа.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:1.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

-      Академична

-      Педагогическа

-      Комуникативна

5. Форми на обучение:

-      Присъствена

-      Дистанционна

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Защита на проект

9. Списък на обучителите:

-      Детелин Георгиев Костадинов

-      Елена Пенева Кортезова

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: itlearning@dgklaz.net

17.04.2017 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button