Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Преходът подготвителната група – първи клас – особености и решения

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Преходът подготвителната група – първи клас – особености и решения

2. Програмата е насочена към:

Учители – начален етап

Директори

Заместник-директори

Педагогически съветници, психолози

Учители - предучилищно образование

Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Преходът от живота в детската градина към новата училищна среда е особено значим период за 6-8-годишното дете. Паралелно с тази промяна детето преминава и през психо-социалната криза позната като „раздяла с детството”. И двете промени изискват физически, когнитивни, социални и емоционални ресурси. До каква степен детето ги е развило в детската градина би могло да се прецени от неговото портфолио и индивидуални постижения. Един от феномените в детската градина е привързаността на детето към учителя, особено при период на общуване четири години. До колко увереността на детето е обективна, и до колко тя е защитена от привързаността? Феномен, който трябва да бъде дискутиран, както с детски учители, така и учители от ПГ в училище с оглед истинската подкрепа за постигане на готовност за училище. Във връзка с установяването на готовността за училище в курса се представят методи и методики. Тяхното познаване и използване има за цел да се установи степента на готовност на детето и неговите индивидуални потребности, за да се справи с новия етап в неговия живот. За децата, които имат 4 годишен престой и опит в детската градина, новата среда в училище може да изглежда като „защитена”, когато учителят е там, и „незащитена”, когато детето трябва да прояви своите адаптивни умения. Именно поради това ще бъде представен модел за разработване на развиваща програма. Курсът включва възможността всеки обучаван да направи такава програма върху казус от практиката.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за същността на прехода детска градина – първи клас;

 -за привързаността на детето към детския учител и неговата самооценка;

- да се формират знания и умения за готовността на детето за училище: за процеса на учене и адаптивно поведение;

- умения за работа с диагностични методики за установяване на адаптивно поведение на първокласника в образователната среда – училище; умения за разработване на програма за развиване на адаптивно поведение на първокласника за поемане на новата роля „ученик” в училище.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1. Да се формират знания за същността на прехода от детската градина – в училище;

 2. Да се формират знания за привързаността на детето към детския учител и неговите ресурси за поемане на новата роля „ученик” в училище.

3. Да се формират знания и умения да диагностичните методики за установяване на готовността на детето за училище и на новата роля „ученик”;

 4. Да се усвоят умения за разработване на програма за развиване на адаптивно поведение на първокласника за поемане на новата роля „ученик” в училище, на основание казус от практиката. Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция; мултимедийна презентация; демонстрация; дискусия, казуси от практиката, работа с диагностични методики и въпросници; анкета. За теоретичната част от обучението се използва лекция, беседа с обучаемите и презентация, свързана с разкриването на същността на прехода детска градина/ПГ- първи клас, по-конкретно т.нар. криза в живота на детето-първокласник „раздяла с детството” и неговите ресурси умения да поеме новата роля „ученик”. За индивидуална и групова работа за обучаемите са подготвени учебни материали в електронен вид, дидактични материали и с диагностичен характер в хартиен вид и др. В рамките на обучението се разработва програма за развиване на адаптивно поведение на първокласника в новата роля „ученик” в училище, базирана на казус от практиката. За заключителната част на обучението е разработена анкета. За въведение на обучаемите в темата се използва фронтална организация – тип лекция. Индивидуална работа – в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретно поставена задача – в рамките на груповата задача при изпълнение на упражненията за работа по съответната проблематика.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

1. Да имат знания за същността на прехода от детската градина – в училище;

2. Да имат знания за диагностични методи и методики за установяване на готовността за училище.

3. Да умеят да определят готовността на детето за училище за новата роля „ученик”;

4. Да умеят да разработят програма за развиване на адаптивно поведение на първокласника в новата роля „ученик” в училище базиран на практически казус.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Изисквания към курсовата работа: при присъствена форма на обучение, курсовата работа трябва да бъде разработена от екип в състав 3 до 5 обучаеми. При обучение в смесена форма – присъствена и дистанционна – курсовата работа трябва да бъде разработена индивидуално от всеки от обучаемите по казус от практиката. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на доклад.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в електронен вид – материали по отношение на теорията, примерни практически решения по различните теми; запознаване с добри наши и международни практики за минимизиране негативните проблеми на прехода и адаптацията на детето към новата образователна среда – училището, а при наличието на такива – програма за тяхното преодоляване по казус от практиката.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

Академична

Педагогическа

Организационна

Комуникативна

5. Форми на обучение:

Присъствена

Дистанционна

Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Друго (моля, посочете): Курсова работа. Разработване серия от задачи

9. Списък на обучителите:

- Райна Сергеева Захариева

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: itlearning@dgklaz.net

 

17.04.2017 г.Към списъка с одобрени програмиslide up button