Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Приложение на информационно-комуникационни технологии в обучението по музика

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Приложение на информационно-комуникационни технологии в обучението по музика

2. Програмата е насочена към:

Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Ръководител направление ИКТ

Корепетитори, хореографи, треньори

Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Програмата е насочена към представянето на идеи за прилагане на иновативни и модерни практики, пряко свързани с работата на учителя по музика, провокиране на креативността и творчеството в обучението по музика и поставянето на ученика в активна позиция. В теоретичната част учителите се ориентират в разпоредбите, произтичащи от ЗПУО в областта на средното образование и разширяват своите музикално-педагогически знания, умения и компетенции в контекста на темата. Практическата част протича под формата на тренинг, в процеса на който учителите се запознават в детайли с някои иновативни практики насочени към активиране на интереса на учениците за работа в музикалнотворчески дейности – изпълнение, възприемане и съчиняване на музика, чрез използване на компютърни презентации и онлайн приложения, интегрирането им с методи като работа по групи, проектно-ориентирано и интердисциплинарно обучение, таблични и графични обобщения и пр. Предлагат се добри практики за разработване на уроци и ресурси за уроци, обобщение на учебно съдържание, представяне на ново учебно съдържание и формиране на ключови компетентности.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е формиране на знания за прилагане на иновативни практики, пряко свързани с работата на учителя по музика. За реализиране на целта се поставят следните задачи:

1. Да се формират знания и умения за използване на информационно-комуникационни технологии в учебния процес. Да се формират знания за използването и създаването на електронни уроци по конкретна тема, съобразени със спецификата на класа/паралелката.

2. Да се формират знания и умения за разработване на подходящи ресурси. Да се формират умения за изработване и осигуряване с материали за индивидуална, групова и фронтална работа.

 3. Да се дадат методически насоки за ефективното им приложение. Да се формират умения за подготовка и планиране на работа по проектно-ориентирано и интердисциплинарно обучение. 4. Да се дадат методически насоки за прилагане на методите „Учене чрез преживяване“, „Учене чрез изследване“, „Учене с всички сетива“.

 5. Да се създадат продукти, които учителите да представят в своето професионално портфолио. Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция; беседа; мултимедийна презентация; демонстрация; упражнения; работа с учебни материали в електронен вид; работа с работни листи; проектна работа; анкета. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, свързано с различните приложения интерактивните методи на преподаване и учене и приложението на информационните технологии. За екипната работа за обучаемите са подготвени работни листи, учебни материали в електронен вид, дидактични материали в хартиен вид и др., онлайн документи, споделени между обучаемите. За тренинг-сесиите лекторът прави демонстрация, а обучаемите работят по конкретни задачи. В рамките на обучението се разработват предварително подготвени и творчески индивидуални проекти. За заключителната част на обучението е разработена анкета. За въведение на обучаемите в темата се използва фронтална организация – тип лекция. Индивидуална работа – в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретно поставена задача в рамките на екипната задача или тренинг-сесията при изпълнение на упражненията за работа със съответни софтуерни приложения.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-да могат да разработят електронно учебно съдържание по определена тема;

- да разработят самостоятелно урок/тест с PowerPoint;

 - да осъществят задачи в посока импровизация на ритъм, мелодия и др.

- да осъществят задачи в посока проследяване на изразни средства – мелодия, ритъм, темпо, тембър, динамика в процеса на изпълнение и възприемане на музика;

 - да въвеждат информация самостоятелно и графичното обобщение;

- да разработят план-конспект на урок с интегриране на ИКТ – PowerPoint и групова работа;

- да реализират междупредметни връзки , чрез проектно-ориентирано и интердисциплинарно обучение;

 Индикатори за постигане на резултат  от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Изисквания към курсовата работа: при  присъствена форма на обучение, курсовата работа трябва да бъде разработена от екип в състав 3 до 5 обучаеми . При обучение в смесена форма – присъствена и дистанционна – курсовата работа трябва да бъде  разработена индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на доклад, презентация.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в електронен вид – материали по отношение на теорията, примерни практически решения по различни теми и образователни степени, указания за технологично изработване на съответни учебни ресурси за учениците, упражнения,

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

Академична

Педагогическа

Комуникативна

5. Форми на обучение:

Присъствена

Дистанционна

Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Друго (моля, посочете): курсова работа

9. Списък на обучителите:

- Пепа Христова Запрянова

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: itlearning@dgklaz.net

17.04.2017 г.

 

Към списъка с одобрени програми

 


slide up button