Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Преносът на фолклорната традиция – методически насоки и иновативни практики

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Преносът на фолклорната традиция – методически насоки и иновативни практики

2. Програмата е насочена към:

Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Директори

Заместник-директори

Корепетитори, хореографи, треньори

Учители - предучилищно образование

Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Българският фолклор заема важно място в музикално-образователния процес. Педагогическите ситуации по музика създават първите контакти на детето с фолклора извън семейната среда в детската градина, а след това и в училище. Теоретичната част на обучението насочва и подпомага работата на учителя по музика в учебния процес, обогатява педагогическата и комуникативна компетентност, като се предоставя информация за съвременни техники и технологии, доказали ефективност у нас и в чужбина. Целта е учителят да ги използва в своята практика, за да развива и усъвършенства уменията и компетенциите на учениците по отношение на възприемане и изпълнение на музикалния фолклор. Учителят се запознава с разнообразни иновативни методи и подходи за представяне на фолклорни практики, чрез които ученикът се поставя в активна позиция в процеса на обучение. Чрез тях се стимулира развитие на креативност и се повишава интереса към фолклора, изгражда се положителна нагласа към народните традиции в контекста на задължителните ключови компетентности за учене през целия живот, съобразно Европейската референтна рамка. В практическата част от обучението, учителят се включва в разнообразни музикални дейности. Демонстрират се елементи на уроци, търсят се решения за реализиране на музикално-творчески задачи, свързани не само с възпроизвеждането на народните песни, но и съвременно им звучене в музикалната практика на базата на богатият им специфичен мелодичен, хармоничен и метроритмичен строеж.

3.2. Цели на програмата

Основните цели на обучението са в посока повишаване и надграждане квалификацията на учителите относно предаването на фолклорната традиция. За реализиране на целта са поставени следните задачи:

1. Да се формират знания и умения за атрактивно и привлекателно поднасяне на информацията за фолклора.

2. Да се разширят методическите познания за съвременни наши и чуждестранни практики по темата.

 3. Да се усвоят стратегии за формиране на критерии за естетическа оценка на заобикалящата ни интонационна среда.

4. Да се формират знания за използване на съвременните технологии в учебния процес чрез разработване на подходящи ресурси и да се дадат методически насоки за ефективното им приложение.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението се използват разнообразни методи: лекция; беседа; презентация; демонстрация; упражнения; работа с учебни материали в електронен вид; работа с работни листи; проектна работа; анкета. За теоретичната част се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, свързано със съвременни методи за запознаване с музикалният фолклор в контекста на Закон за предучилищното и училищното образование. За екипната работа на обучаемите са подготвени работни листи, учебни материали в електронен вид, дидактични материали в хартиен вид, онлайн документи, споделени между обучаемите. На тренинг-сесиите се прави демонстрация и се поставят конкретни задачи на обучаемите с цел усъвършенстване на практическите им компетенции. В рамките на обучението се разглеждат предварително подготвени и творчески индивидуални проекти. За заключителната част на обучението е предвидена анкета и индивидуалната работа чрез съответни софтуерни приложения.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат: да прилагат съвременни методи за преподаване на музикалния фолклор, съобразно действащите образователни стандарти; да разработят самостоятелно тестове и анкети; да редактират и въвеждат фолклорна музикална информация от различни източници и да я представят атрактивно и достъпно на учениците; да реализират междупредметни връзки. Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа и анкета.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в електронен вид – материали по отношение на теорията, примерни практически решения по различни теми и образователни степени, указания за технологично изработване на съответни учебни ресурси за учениците, ръководства за работа при работа с различните типове информация, упражнения, временен акаунт за достъп, интернет.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

Академична

Педагогическа

Комуникативна

5. Форми на обучение:

Присъствена

Дистанционна

Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Друго (моля, посочете): Разработване серия от задачи, зададени като курсова работа.

9. Списък на обучителите:

- Пепа Христова Запрянова

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: itlearning@dgklaz.net

17.04.2017 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button