Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Компютърно моделиране в началното училище

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Компютърно моделиране в началното училище

2. Програмата е насочена към:

Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Заместник-директори

Ръководител направление ИКТ

Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Компютърното моделиране в начален курс е нова учебна дисциплина, въведена в учебните планове за трети и четвърти клас на началното училище. Целта на обучение по новия учебен предмет е изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях. Начална училищна възраст е времето, когато могат да се формират начални дигитални компетенции у учениците, както и да се формират алгоритмично и критично мислене. Технологиите трябва да се използват и като среда и като средство за обучение. Развивайки се в общество, доминирано от технологии, малките ученици трябва да развиват знания и умения за дигитална идентичност, култура на работа в дигитална среда, умения за анализ, моделиране, разработване на дигитални проекти. Работата с визуални среди за програмиране дават достъпни за тази възраст инструменти за формиране на начални знания за алгоритми, структури и данни. Разработени са водещи методики за програмиране в ранна възраст, които позволяват ефективна работа по темата в началното училище.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за работа с визуални среди за програмиране, както и да се дадат методически знания и насоки за обучаване по предмета компютърно моделиране в началното училище. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1. Да се формират знания за нормативната рамка на новия учебен предмет в началното училище.

2. Да се формират знания и умения за работа с визуална среда за програмиране.

3. Да се формират методически компетенции за обучение по предмета Компютърно моделиране в трети и четвърти клас.

 Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция; беседа; мултимедийна презентация; демонстрация; упражнения; работа с учебни материали в електронен вид; работа с работни листи; проектна работа; анкета. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, свързано с държавните образователни стандарти и конкретни знания и умения по темата компютърно моделиране. За тренинг-сесиите лекторът прави демонстрация, а обучаемите работят по конкретни задачи. В рамките на обучението се разработват предварително подготвени и творчески индивидуални проекти. За заключителната част на обучението е разработена анкета. За въведение на обучаемите в темата се използва фронтална организация на работа. Индивидуална работа се реализира в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретно поставена задача. Част от поставени задачи могат да се реализират и при екипна организация на работата според конкретните условия на провеждане на обучението. В хода на тренинг-сесиите се работи със съответни софтуерни приложения.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва:

 -Да познават учебните програми по компютърно моделиране за 3 и 4 клас;

 -Да работят самостоятелно със среди за визуално програмиране (Scratch, Kodu, Code.org и др.);

-Да формулират учебни задачи съобразно ядрата от учебното съдържание;

-Да реализират междупредметни връзка, чрез поставяне на учебни проекти по компютърно моделиране; да имат надградени компетенции по методика на обучението по предмета Компютърно моделиране.

 Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Изисквания към курсовата работа: курсовата работа трябва да бъде разработена индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на работен файл (за конкретна среда за визуално програмиране) и придружаващ го доклад-описание на представения проект.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в електронен вид – материали по отношение на теорията, примерни практически решения по различни теми, указания за технологично изработване на съответни учебни ресурси за учениците, ръководства за работа, упражнения, интернет. За целите на обучението се използват софтуерни продукти със свободен лиценза за използване, като Scratch, Kodu, Code.org и др.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

Академична

Педагогическа

Комуникативна

5. Форми на обучение:

Присъствена

Дистанционна

Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Защита на проект

9. Списък на обучителите:

-      Людмила Атанасова Дерменджиева

-      Румяна Йорданова Папанчева

-      Красимира Атанасова Димитрова

-      Венелин Дачков Николов

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: itlearning@dgklaz.net

17.04.2017 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button