Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Интегриране на технологии в обучението по математика. Работа с Geogebra

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Интегриране на технологии в обучението по математика. Работа с Geogebra

2. Програмата е насочена към:

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Директори

Заместник-директори

Ръководител направление ИКТ

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Софтуерните продукти за динамична геометрия дават възможности на учителя по математика да визуализира разнообразни теми от учебното съдържание по математика в прогимназиален и гимназиален курс. Geogebra е платформа, утвърдила се с годините като водеща и доминираща в работата на съвременния учител по математика. Програмата е със свободен лиценз на използване. Поддържа различен изглед – от работа с двумерна и тримерна графика до статистика и решаване на задачи от компютърна алгебра. Чрез онагледени чрез динамични чертежи задачи, учителят повишава както нагледността, така и мотивацията и желанието на учениците за самостоятелна и по-активна работа. Илюстрират се теореми, твърдения, зависимости, елементи и др. Платформата Geogebra може да се използва и от ученици за самостоятелно откриване на зависимости, формулиране на хипотези, самостоятелни проучвания и анализ.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за използване на софтуерната платформа Geogebra от учителя по математика и да му се дадат конкретни методически насоки за използване на платформата в учебната работа. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

 1. Да се формират знания за инструменти, функции, възможни приложения на софтуера за динамична геометрия Geogebra.

2. Да се формират умения за работа със средата.

3. Да се формират умения за съхраняване и споделяне на разработените дидактични ресурси. Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция; беседа; мултимедийна презентация; демонстрация; упражнения; работа с учебни материали в електронен вид; работа с работни листи; проектна работа; анкета. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, свързано с възможностите и приложението на платформата Geogebra, демонстрация на примери от практиката. За тренинг-сесиите лекторът прави демонстрация, а обучаемите работят по конкретни задачи. В рамките на обучението се разработват предварително подготвени и творчески индивидуални проекти. За заключителната част на обучението е разработена анкета. За въведение на обучаемите в темата се използва фронтална организация – тип лекция. Индивидуална работа – в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретно поставена задача в рамките на екипната задача или тренинг-сесията при изпълнение на упражненията за работа със съответни софтуерни приложения.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

-      да могат да използват различни изгледи на програмата за решаване на конкретна задача; ???? да използват разнообразни инструменти, като настройваттехните характеристики според конкретните цели и задачи;

-      да могат да оформят крайния вид наинтерактивната задача, насочена към крайния потребител;

-      да могат да съхраняват и споделятсъздадените интерактивни учебни материали по математика с учениците и онлайн;

-      да познават добрипедагогически практики за интегриране на технологии в учебния процес по математика в прогимназиален и гимназиален клас.

 Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета заобратна връзка. Изисквания към курсовата работа: курсовата работа трябва да бъде разработенаиндивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа трябва да бъде предадена под  формата на работен файл (работен Geogebra файл) и придружаващ го доклад-описание на представения проект.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в електронен вид – материали по отношение на теорията, примерни практически решения по различни теми, указания за технологично изработване на съответни учебни ресурси за учениците, ръководства за работа, упражнения, интернет.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

Академична

Педагогическа

Комуникативна

5. Форми на обучение:

Присъствена

Дистанционна

Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Защита на проект

9. Списък на обучителите:

Румяна Йорданова Папанчева

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: itlearning@dgklaz.net

17.04.2017 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button