Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Генерализирани разстройства на развитието /детски аутизъм, хиперактивност/

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Генерализирани разстройства на развитието /детски аутизъм, хиперактивност/

2. Програмата е насочена към:

Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Директори

Заместник-директори

Педагогически съветници, психолози

Възпитатели в общежитие

Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Учители - предучилищно образование

Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Генерализираните разстройства на развитието са нарушения в детска възраст, които са предизвикателство за всички работещи с подобен синдром. Те се отличават със своите специфични особености на развитието, които в една или друга степен затрудняват родители и педагози във взаимодействието и обучението с тях. Придобитите знания от участниците по темата ще им даде възможност да се ориентират правилно и да диференцират различните прояви в поведението на децата с разстройства в аутистичния спектър и синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието /СХДВ/. Обучението включва запознаване на курсистите с генезиса, развитието и съвременното състояние на теориите за аутизма и СХДВ в детска възраст. Ще се придобият знания за формите за работа, грижа, помощ и видовете терапии на децата и техните родители.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за същността на аутизма и хиперактивността, за генезиса, особеностите и разновидностите на проявите на синдрома при децата. Ще се формират знания и умения за диференциална диагностика и терапевтични техники за подпомагане на децата с тези прояви в условията на детската градина и училището. За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи;

 - Да се формират знания за същността, генезиса и теориите за аутизма и хиперактивността при децата.

 - Да се придобият знания за критериите за диференциална диагностика на децата с ГРР.

- Да се формират знания за видовете терапевтични практики при работа с деца с аутизъм и

хиперактивност.

 - Да се усвоят умения за прилагане на терапевтични техники в условията на детската градина и училището.

 - Да се усвоят умения за планиране на индивидуалните стратегии за грижа и помощ на децата.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийна презентация, демонстрация, работа по групи, работа с работни листи; анкета. За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне и демонстрация на примери от практиката. За груповата работа са подготвени работни листи, дидактични материали и др. За тренинг – сесиите лекторът прави демонстрация, а обучаемите работят по конкретни упражнения. В рамките на обучението се разработват предварително подготвени и творчески индивидуални проекти. За заключителната част на обучението е разработена анкета. За въвеждане на обучаемите в темата се използва фронтална организация – тип лекция. Индивидуалната и екипната работа се провежда в в хода на практическата част от обучението - при изпълнение на конкретно поставена задача.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва: - Да познават историческата ретроспекция на теориите за аутизма.

 - Да имат знания за видовете генерализирани разстройства на развитието и техните особености.

 - Да могат да диференцират различните проявления на аутизма и хиперактивността.

- Да познават същността, целта и съдържанието на основните терапевтични техники за работа.

 - Да имат умения за организиране на индивидуалните въздействия, грижа и помощ в условията на детската градина и училището.

 - Да имат умения за работа с родителите на децата.

 Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Изискване към курсовата работа е – разработване и представяне на индивидуален курсов проект по предварително зададен казус и план.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в хартиен вариант:

 - Работни листи за решаване на казуси.

- Чек листи за диференциална диагностика - Структура за планиране на индивидуална работа.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:3:1

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

Академична

Педагогическа

Комуникативна

5. Форми на обучение:

Присъствена

Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Защита на проект

9. Списък на обучителите:

-      Детелин Георгиев Костадинов

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: itlearning@dgklaz.net

17.04.2017 г.

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button