Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

График

 

Office 365 _ 10.09.2020

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a907a81bc7807414f965c07e3390bc758%40thread.tacv2/conversations?groupId=e8ed87da-07ce-4164-ba49-af047c5be644&tenantId=1e320046-3d87-454d-8ac0-a245a2f37f60

 

Национални семинари

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ организира провеждането на VII национален квалификационен семинар за учители (1-12 клас)
Целта на инициативата е да се повиши квалификацията на педагогически специалисти за прилагане на STEM концепцията в образованието, която е ключова за формиране на интерес към точните науки, развиване на математическо и инженерно мислене, формиране на логическо, алгоритмично и критично мислене – качества, необходими за успешна реализация на ученика в живота.
Семинарът има теоретична и практическа част. Формират се теоретични знания за STEM концепцията в образованието. Практическата част е организиран в три модула:
• М1 – Роботика и програмиране (за учители 1–8 клас)
• М2 – 3D дизайн (за учители 5-8 клас)
• М3 – Мехатроника (за учители 8-12 клас)
Всеки от участниците трябва да избере ЕДИН от тези модули.
Според направената регистрация за участие, участниците получават 2 квалификационни кредита, съответно:
• М1 – STEM (STEAM) концепция в образованието – практически умения и методически решения.
• М2 – Приложение на STEM (STEAM) концепция в образованието в прогимназиален и гимназиален етап. 3D моделиране със SketchUp.
• М3 – STEM концепцията в учебния процес – развиване на творческия потенциал на учениците чрез реализиране на инженерни проекти по мехатроника и роботика.
Съдържание на семинара
Теоретичният модул включва информация относно:
• Същност и акценти при прилагане на STEM подход в образованието.
• Прилагане на компетентностен подход в учебния процес.
• Методически насоки, свързани с проектно-базирано обучение, екипна организация на работата, позитивна педагогика.
• Създаването на позитивна образователна среда.
• Формиране на личностни компетентности у обучаемите.
Практическите сесии по модули целят формиране на конкретни практически умения за работа, при следните акценти:
• М1 – Роботика и програмиране. Практическата сесия включва работа с учебни роботи и програмиране. Учителите работят по задачи с използване на разнообразие от учебни роботи и технологии – InOBot, Photone, True-True, BlueBot и др.; програмиране на LED-матрица чрез Scratch; използване на Scratch контролер и др. Обучаемите имат възможност за работа с всяка от технологиите на място. Формираните знания и умения имат за цел да подпомогнат работата на различните клубове и STEM центрове, които са формирани или ще бъдат формирани в училище за ученици от 3-4 и 5-8 клас. Някои от учебните роботи се използват и за обучението по Компютърно моделиране в 3 и 4 клас.
• М 2 – 3D Дизайн. Практическата сесия цели формиране на знания и умения за работа със софтуер за създаване на 3D обекти от една страна, както и за работа с 3D принтер, от друга. Участниците създават тримерни изображения и ги разпечатват с 3D принтер по време на семинара.
• M3 – Мехатроника. Практическата сесия включва работа с Arduino (Starter kit). Използва се софтуерна среда симулатор, както и реално програмиране на хардуерните проекти. Изработват се предварително подготвени инженерни проекти с използване на системата Arduino и съответна среда за програмиране. Необходими са предварително знания по електротехника и програмиране.
Към практическите сесии за модули 1 и 2 са предвидени и тренинги с игри и упражнения за снемане на напрежението у учениците с цел създаване на позитивна работна среда.
Лектори на семинара са:
• проф. д-р Румяна Папанчева – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.
• доц. д-р Красимира Димитрова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.
• Людмила Дерменджиева, 1 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев.
• Благовеста Попова – СНЦ „Образование и технологии“ – психолог.
• арх. Катерина Папанчева – Архистил, София
 

КЪМ ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР "ДЕТСКАТА ГРАДИНА ДНЕС – КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД И РАБОТА В БОГАТА НА ТЕХНОЛОГИИ СРЕДА", 20-22.07.2020

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ организира провеждането на национален квалификационен семинар за детски учители и директори на детски градини
Целта на инициативата е да се повиши квалификацията на педагогически специалисти за прилагане на компетентностен подход в образователно-възпитателния процес в детската градина при работа в богата на технологии среда. 
Акценти в семинара са: работата в богата на технологии среда, екипната работа в детската градина, създаването на позитивна образователна среда използването на сензорни ресурси.
Семинарът включва теоретична част, свързана с прилагането на компетентностен подход и динамичен модел на работа в детската градина. Практическата част е разделена в три модула:
• М1 – Интегриране на технологии в образователния процес.
• М2 – Екипна работа в детската градина.
• М3 – Създаване на позитивна образователна среда – техники за снемане на напрежението, прилагане на позитивна педагогика и използване на сензорни ресурси в педагогическото взаимодействие в детската градина. 
• М4 – Създаване на позитивна образователна среда по програмата Трениране на успешни учители на д-р Томас Гордън.
Всеки от участниците трябва да избере един от тези модули.
Според направената регистрация за участие, участниците получават 2 квалификационни кредита, съответно:
• М1 – Приложение на компетентностен подход в образованието – педагогически акценти и методически насоки. Учебна работа в детската градина в богата на технологии среда – работа с интерактивна дъска, таблети и образователен софтуер
• М2 – Приложение на компетентностен подход в образованието – педагогически акценти и методически насоки. Формиране на умения за работа в екип в детската градина
• М3 – Позитивна образователна среда – игри и упражнения за снемане на тревожността в детето/ученика. Развитие на самоувереност в детето/ученика чрез подкрепяща образователната среда.
• М4 – Създаване на позитивна образователна среда по програмата Трениране на успешни учители (по д-р Томас Гордън).

 

КЪМ ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 

 

 

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

 

Образование и технологии предлага курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, в съответствие с разпоредбите на раздел III от Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Курсовете са насочени към педагогически специалисти от различни нива на образователната система и са свързани с усвояване на специфични умения. Акцент в предлаганите курсове е запознаването със съвременни интерактивни методи и алтернативни педагогически технологии, както и формирането на дигитални компетенции за работа в богата на технологии среда. Организацията е сертифицирана по ISO9001:2015 за качество на управлението. Лекторите са преподаватели във ВУЗ и учители с многогодишен опит в провеждане на обучения и тренинги за учители. Обучителната организация разполага с модерно оборудване за реализиране на обучения, базирани на технологии и съвременни методи на преподаване. 

 

 

Предстоящи обучения

 

СНЦ „Образование и технологии“

Теми и график за месец април 2020

 

За периода на извънредно положение СНЦ „Образование и технологии“ предлага следните варианти за допълнителна квалификация в помощ на учителите.

  1. Уебинари по актуални теми – без такса за участие. Изисква се регистрация.
  2. Обучения с присъждане на креди – такса 60 лв. Присъствената форма ще бъде проведена по допълнителен график след отмяна на извънредното положение. Присъственото обучение ще бъде проведено в следните градове: София, Бургас, Варна, Пловдив, Враца и Кюстендил.

Уебинарите и обученията са по следните теми:

  1. Формиране на умения за работа в екип в детската градина
  2. Работа в екип в началното училище за усвояване на знания и формиране на контекстни умения
  3. Използване на уеб-базирани образователни технологии за реализиране на ефективен учебен процес
  4. Разработване на анимирани мултимедийни презентации
  5. Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с Office 365
  6. Разработване на аудио и видео учебни ресурси за провеждане на дистанционно електронно обучение

 

График на уебинарите и обученията.

 

Обученията, с присъждане на 1 кредит се състоят от 2 уебинара, присъствено обучение и самостоятелна дистанционна работа, и консултации. Таксата за участие е 60 лв. Заплаща се по банков път. Издават се фактури.

Всеки учител може да се регистрира за участие в първия уебинар към обучението, без такса за участие. Няма присъждане на квалификационен кредит, както и съпътстваща помощ в хода на дистанционната работа.

По всяка тема са планирани 2 уебинара с продължителност по 2 академични часа.

Време за провеждане 17:00 – 18:30 часа. Изисква се регистрация.

Направилите регистрация за участие, ще получат допълнителни указания за включване в уебинара. Прави се тестово включване 1 ден преди уебинара (в посочен времеви интервал), за проверка и евентуална настройка на техниката.

В дадения по-долу график е посочено разпределението на темите по дати.

тема

Уебинар1

Време за провеждане 17:00 – 18:30

(Възможност за регистрация без такса)

Уебинар2

Време за провеждане 17:00 – 18:30

Присъствено обучение

Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с Office 365 (практически насоки и за използване на допълнителни приложения при работа с Teams – интерактивна онлайн дъска, създаване и споделяне на тестове)

10.04.2020

13.04.2020

По допълнителен график

Разработване на аудио и видео учебни ресурси за провеждане на дистанционно електронно обучение (запис на екрана, обработка на звук и видео)

14.04.2020

16.04.2020

По допълнителен график

Използване на уеб-базирани образователни технологии за реализиране на ефективен учебен процес (Zoom, Forms, запис на екрана, LearningAppsи др.)

23.04.2020

25.04.2020

По допълнителен график

Разработване на анимирани мултимедийни презентации(работа с PowerPoint– анимация на картини, текст, хипервръзки, вмъкване на видео и звук)

24.04.2020

26.04.2020

По допълнителен график

Формиране на умения за работа в екип в детската градина (практическа сесия с примерни екипни задачи, които в условията сега, могат да се използват за работа у доба със семейството)

22.04.2020

27.04.2020

По допълнителен график

Работа в екип в началното училище за усвояване на знания и формиране на контекстни умения (практически насоки и примерни задачи, които в условията сега, могат да се използват за работа у доба със семейството)

15.04.2020

21.04.2020

По допълнителен график

 

Специален уебинар на тема: „Въпроси и отговори“

 

Уебинарът се провежда 2 пъти през април. Изисква се регистрация. По време на регистрацията учителят задава въпрос. Без такса за участие.

Нашият екип ще се опита да даде отговор на поставените въпроси, разбира се, на тези, които са в рамките на нашата компетентност – използване на информационни технологии в хода на обучение; съвременни педагогически методи и подходи.

График на провеждане на обученията: време 17:00 – 18:30; дати: 11.04.2020 и 29.04.2020.

 

Регистрирай се ТУКили чрез кореспонденция по мейл: itlearning@dgklaz.net. За допълнителна информация: 0878227737

 

 

 

 

 

 

 

 

Записване

Записването за участие в курсовете става чрез кореспонденция по мейл: itlearning@dgklaz.net За допълнителни въпроси: itlearning@dgklaz.net и тел. 0878227737.

При групово записване информацията за курсистите да се изпрати на посочения мейл. За всеки обучаем трябва да бъде попълнена таблица с нужната за издаване на сертификат информация.

Таблицата може да бъде изтеглена в Excel формат ТУК

 slide up button