Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Динамичен модел за прилагане на компетентностен подход в обучението

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Динамичен модел за прилагане на компетентностен подход в обучението

2. Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Педагогически съветници, психолози
 • Ръководител направление ИКТ
 • Учители – целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Съвременното училище изисква прилагане на компетентностен подход в образованието при работа в богата на технологии среда и нови форми и методи на педагогическо взаимодействие между педагози и обучаеми.

За осъществяване на тази комплексна задача трябва да се реализира динамичен модел, при който от съществено значение е педагогът да може да приложи най-правилния подход според конкретните условия и конкретните ученици.

В хода на обучението се поставят акценти както върху педагогическата страна на проблема, така й върху формирането на конкретни знания и умения за работа в богата на технологии среда. Тренинг сесиите предвиждат работа по интердисциплинарни интерактивни задачи, както и работа с конкретни уеб-базирани приложения и облачни технологии.

Програмата на курса включва темите: иновации в преподаването, оценяване и портфолио, проектно-базирано обучение и екипни задачи и форми на работа, използване на облачни технологии и уеб-базирани ресурси. Съчетават се тренинг сесии по творчески интердисциплинарни задачи и тренинг сесии за формиране на конкретни дигитални умения у учителите.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за педагогически подходи и технологични решения за постигане на ефективен учебен процес в училището днес.  

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

 1. Да се формират знания за иновативни педагогически подходи, поставящи ученика в активна позиция.
 2. Да се формират знания за портфолио и модели за оценяване.
 3. Да се формират знания за проектно-базирания подход в обучението.
 4. Да се формират дигитални умения за работа с облачни технологии и уеб-базирани ресурси.

Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти, свързани с използване на съвременни педагогически подходи и практики.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийна презентация, демонстрация, упражнения, работа с учебни материали в електронен вид, работа с работни листове, анкета. За теоретичната част – лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание. Практическата работа на обучаемите в хода на тренинг-сесия е по предварително разработени казуси и ресурси към тях. За заключителната част на обучението е разработена анкета, която цели както обратна връзка по съдържанието, формата и организацията на обучението. Използват се индивидуална и екипна организация на работа.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва:

 • Да познават иновативни педагогически подходи, поставящи ученика в активна позиция.
 • Да имат знания за ученическо портфолио и различни формира за оценка на знанията.
 • Да познават и могат да прилагат проектно-базиран подход в обучението.
 • Да работят с облачни технологии и уеб-базирани ресурси.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка.  Анкетната карта се попълва от обучаемите на място. Тя включва въпроси по съдържанието на курса, както и по неговата организация и провеждане. Изисквания към курсовата работа: Курсовата работа се изработва индивидуално от всеки от обучаемите или в екипи до 3 учители. Курсовата работа се състои в разработване на конкретна добра педагогическа практика.  Курсовата работа трябва да бъде предадена на лектора като доклад с описание на формулираната конкретна практика.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Разработени са учебни материали, съдържащи информация за подхода. Всеки обучаем получава материали в електронен вид.

Дистанционната форма на обучение предлага следните функционалности: достъп до информационни ресурси и комуникация с лектора през платформата за дистанционно обучение на СНЦ „Образование и технологии“ – http://it.sbs.bg/

 

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

 • Академична
 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна

5. Форми на обучение:

 • Присъствена
 • Дистанционна
 • Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 32

7. Брой квалификационни кредити : 2

8. Начин на завършване на обучението:

Разработване на курсова работа

9. Списък на обучителите:

 • Румяна Йорданова Папанчева

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Цар Самуил 28

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaz.net

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button