Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Използване на уеб-базирани образователни технологии за реализиране на ефективен учебен процес

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Използване на уеб-базирани образователни технологии за реализиране на ефективен учебен процес

2. Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Учители – предучилищно образование
 • Учители – целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Интернет предлага огромно разнообразие от среди,услуги, информационни канали и др., които могат да се интегрират успешно в учебния процес в училище, както и в образователния процес в детската градина. Особено популярни са услуги за разработване на интерактивно учебно съдържание като Learning apps, Kahootи др. Целта е реализиране на ефективен учебен процес, при който учениците да бъдат включени активно в изпълнение на учебни задачи. При част от приложенията се използва персонално дигитално устройство – смарт-телефон или таблет. При други – се работи фронтална с използване на компютър и/или интерактивна дъска. Голяма част от ресурсите са достъпни 24/7, т.е. учениците могат да ги използват в удобно за тях време и от удобно за тях място.

Образователното съдържание на курса включватеоретична и практическа част. Теоретичната част е в рамките на 4 часа – формиране на знания за широко разпространени уеб-базирани образователни платформи и запознаване с методически насоки и примери от практиката за тяхно приложение в учебния процес. Практическата част е в рамките на 12 часа (12 ч. присъствена форма или 4 ч.присъствена и 8 ч. дистанционна форма на работа) по формата на тренинг-сесия за формиране на умения за работа с конкретни уеб-базирани ресурси.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за разнообразни, интернет базирани образователни платформи за разработване и използване на интерактивни учебни ресурси.

Зареализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

 1. Да се формират знания за конкретни уеб-базирани платформи за интерактивно учебно съдържание.
 2. Да се формират умения за работа с конкретни интернет приложения за разработване на електронни дидактични ресурси.
 3. Да се разгледат конкретни примери от практиката, показващи ефективни модели за използване на интерактивни уеб-базирани ресурси в учебния процес.   

Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите,определени в професионалните профили на педагогическите специалисти, свързани с познаването навъзможностите на информационните технологии и механизмите за тяхното използване.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийнапрезентация, демонстрация, упражнения, работа с учебни материали в електронен вид, работа с работнилистове, анкета. За теоретичната част – лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне научебно съдържание, демонстрация. За индивидуалната работа за обучаемите са подготвени указания в електронен вид, с което се осигурява индивидуален подход към обучаемия – всеки има възможност да работи съссвое темпо, следвайки указанията, зададени в писмен вид. Практическата работа на обучаемите в хода натренинг-сесия е по предварително разработени упражнения в електронен вариант и ресурси към тях. Зазаключителната част на обучението е разработена анкета, която цели както обратна връзка посъдържанието, формата и организацията на обучението. Използваните форми на организация на работатаса фронтална и индивидуална. Фронталната форма е необходима за въведение на обучаемите в темата,както и за формулиране на изводи и обобщения. Индивидуалната работа е в хода на тренинг-сесията приизпълнение на упражнения за работа със съответната технология. На различни етапи от практическатаработа е приложима работа по двойки или в екипи за разпределяне на по-обемни задачи – по преценкана лектора според конкретните условия и ниво на дигитални умения на обучаемите.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

 • Да работят с разгледаните в хода на обучението уеб-базирани платформи – да се регистрират и да създават и/или използват създадено интерактивно съдържание.
 • Да могат да споделят интерактивното учебно съдържание за изпълнение от учениците в и извън рамките на класната стая.
 • Да могат да интегрират уеб-базирано интерактивно съдържание за реализиране на ефективен учебен процес в училище/образователен процес в детската градина.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка.  Анкетната карта се попълва от обучаемите на място. Тя включва въпроси по съдържанието на курса, кактои по неговата организация и провеждане. Изисквания към курсовата работа: Курсовата работа сеизработва индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа се състои в разработване на система от интерактивни задачи, при използване на избрани уеб-базирани образователни платформи за разработване на учебно съдържание.Курсовата работа трябва да бъде предадена на лектора като доклад с описание на разработените задачи и връзки към тях в съответните интернет-базирани среди.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Разработени са учебни материали, съдържащиинформация за средите и техните възможности, както и разнообразни упражнения за постигане на целитена обучението. Всеки обучаем получава материали в електронен вид. Видео-ресурси за създаването наблог на учителя са достъпни и в системата за дистанционно обучение на СНЦ „Образование и технологии“.

Дистанционната форма на обучение предлага следните функционалности: достъп до информационни ресурси и комуникация с лектора през платформата за дистанционно обучение на СНЦ „Образование и технологии“ – http://it.sbs.bg/

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

 • Академична
 • Педагогическа
 • Комуникативна

5. Форми на обучение:

 • Присъствена
 • Дистанционна
 • Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Разработване на система от интерактивни уеб-базирани дидактични ресурси

9. Списък на обучителите:

 • Людмила Атанасова Дерменджиева
 • Румяна Йорданова Папанчева
 • Красимира Атанасова Димитрова
 • Катерина Щилянова Папанчева
 • Благовеста Недялкова Попова-Петкова

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Оборище 126

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaz.net

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button