Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Използване на метода "Обърната класна стая" в учебния процес

Към списъка с одобрени програми

 

СНЦ "Образование и технологии"

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Наименование на програмата:

Използване на метода "Обърната класна стая" в учебния процес

2. Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Педагогически съветници, психолози
 • Ръководител направление ИКТ
 • Учители – целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Актуалният в съвременната педагогика подход „Обърната класна стая“ (Flipped Clarssroom) дава възможност на учителя и образователната система в общност да реализира по ефективен начин подходите 27/7 и изнасяне на училището извън рамките на класната стая. Учениците имат достъп до огромно количество информация извън училище, както и до свободен достъп до технологии и разнообразни медии. Този ресурс може да се използва за реализиране на ефективен учебен процес. Чрез подхода на обърната класна стая се сменят местата на домашната работа и преподаването на ново знание. Първо учениците получават самостоятелно информация по учебното съдържание, а след това учителят, стъпвайки на поставената основа изяснява понятия и структурира съответния обем учебен материал. Чрез подхода ученикът е в активна позиция. Повишава се мотивацията за учене. Формират се нови модели на комуникация между учителя и учениците. Съчетават се самостоятелни и групови форми на работа. Курсът включва примери за приложение на метода по различни учебни предмети – по хуманитарни и по природо-математически дисциплини.

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част. Теоретичната част (4 часа) – формиране на знания за подхода „Обърната класна стая“ и запознаване с методически насоки за неговото приложение в учебния процес. Практическата част (12 часа) под формата на тренинг-сесия за формиране на умения за работа с конкретни ресурси и по конкретни казуси.

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания за метода „Обърната класна стая“ и неговото приложение в учебния процес.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

 1. Да се формират знания за метода „Обърната класна стая“.
 2. Да се формират знания за ресурси, които се използват при прилагане на метода.
 3. Да се разгледат конкретни примери от практиката, показващи модели за използване на обърната класна стая в учебния процес.   

Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти, свързани с използване на съвременни педагогически подходи и практики.

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: лекция, беседа, мултимедийна презентация, демонстрация, упражнения, работа с учебни материали в електронен вид, работа с работни листове, анкета. За теоретичната част – лекция и беседа с обучаемите, мултимедийно представяне на учебно съдържание, демонстрация. За индивидуалната работа за обучаемите са подготвени указания в електронен вид. Практическата работа на обучаемите в хода на тренинг-сесия е по предварително разработени казуси и ресурси към тях. За заключителната част на обучението е разработена анкета, която цели както обратна връзка по съдържанието, формата и организацията на обучението. Използват се индивидуална и екипна организация на работа. Работата по казуси за реализиране на обърната класна стая в хода на тренинг-сесиите е в екипен формат.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва:

 • Да познават метода „Обърната класна стая“.
 • Да могат да прилагат метода според конкретните условия в своята работа.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка.  Анкетната карта се попълва от обучаемите на място. Тя включва въпроси по съдържанието на курса, както и по неговата организация и провеждане. Изисквания към курсовата работа: Курсовата работа се изработва индивидуално от всеки от обучаемите. Курсовата работа се състои в разработване на задача и система от указания и ресурси за нейното изпълнение извън класната стая, както и система за оценка на получените резултати.   Курсовата работа трябва да бъде предадена на лектора като доклад с описание на формулираната конкретна задача и връзки към ресурсите, които учениците трябва да използват за самостоятелна първоначална подготовка.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Разработени са учебни материали, съдържащи информация за метода „Обърната класна стая“. Всеки обучаем получава материали в електронен вид.

Дистанционната форма на обучение предлага следните функционалности: достъп до информационни ресурси и комуникация с лектора през платформата за дистанционно обучение на СНЦ „Образование и технологии“ – http://it.sbs.bg/

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

 • Академична
 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна

5. Форми на обучение:

 • Присъствена
 • Дистанционна
 • Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Разработване на курсова работа

9. Списък на обучителите:

 • Румяна Йорданова Папанчева

10. Лице за контакт:

Румяна Йорданова Папанчева

Актуален адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Цар Самуил 28

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaz.net

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button