Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Създаване на позитивна образователна среда по програмата Трениране на успешни учители на д-р Томас Гордън

Към списъка с одобрени програми

 

1. Наименование на програмата:

Създаване на позитивна образователна среда по програмата Трениране на успешни учители на д-р Томас Гордън

2. Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежитие
 • Учители - целодневна организация

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата

Обстановката в съвременното българско училище е изключително динамична. Педагогическите специалисти ежедневно са изправени пред много предизвикателства и ежедневно се сблъскват с редица трудности, които произтичат от неприемливото поведение на учениците и нежеланието на родителите за педагогическо взаимодействие. Необходимостта от алтернативни възпитателни методи е осезаема. Програмата за Трениране на успешни учители се базира на философията, че учениците не са лоши или невъзпитани, а имат своите нужди, чието задоволяване ги кара да постъпват неприемливо. Подчертава се идеята за дисциплината в класната стая, която наистина работи. Борави се с понятия като поведенчески прозорец, безпроблемна зона, приемащи и неприемащи учители, престорено приемане, себепромяна, влияние на обстановката и ситуацията, принадлежност на проблема, сблъсък на ценности. Програмата помага за подобряване на комуникативните умения на учителя чрез активно слушане, успешни тематични обсъждания в класната стая, справяне със съпротивата, групово обсъждане на ученически проблеми, тристранни срещи, оправяне на аз-послания, творческа промяна, използване на Метод III или без-загубен метод за решаване на конфликти. След запознаване с програмата учителят разбира, че не всяка ситуация изисква неговата намеса за разрешаване, а по-скоро използване на ефективни методи за общуване с учениците.

 

3.2. Цели на програмата

Целта на обучението е да се формират знания по програмата Трениране на успешни учители на д-р Томас Гордън, както и да се представят конкретни казуси от практиката с насоки за тяхното разрешаване.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

 1. Да се формират знания за основните комуникативни умения на учителя по метода Гордън.
 2. Да се формират знания за практики по посока подобряване на общуването между учител и ученик.
 3. Да се формират знания за разпознаване на конфликтната ситуация и за използване на най-подходящите методи за преодоляването й или т.нар. „без-загубен метод за решаване на конфликти“, творческа промяна на обстановката, активно слушане, себеразкриване.

Целите на програмата са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти: за учители (Наредба 12, Прил. 2.: академична компетентност – 1.2, 1.6, 2.1; педаг. комп. – 1.5, 2.4., 2.11.))

3.3. Методи на обучение

В рамките на обучението лекторът използва разнообразни методи: • Лекция; • Беседа; • Демонстрация; • Упражнения; • Работа с учебни материали в електронен вид; • Работа с работни листи; • Проектна работа. • Анкета; •  Екипна работа.

За теоретичната част от обучението се използва лекция и беседа с обучаемите. За екипната работа за обучаемите са подготвени работни листи, учебни материали в електронен вид, дидактични материали в хартиен вид и др., онлайн документи, споделени между обучаемите. За тренинг-сесиите лекторът представя казуси, а обучаемите работят по тях. За заключителната част на обучението е разработена анкета. За въведение на обучаемите в темата се използва фронтална организация – тип лекция. Индивидуална работа – в хода на практическата част от обучението при изпълнение на конкретно поставена задача в рамките на екипната задача или тренинг-сесията при изпълнение на упражненията за работа по съответен казус.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършване на курса обучаемите трябва:

 • да познават понятия по програмата Трениране на успешни учители;
 • да имат методическа подготовка за разрешаване на конкретни казуси от практиката в училище;
 • да познават възможностите за ефективна комуникация с ученика, чиято основна цел е промяна на неговото неприемливо поведение в класната стая и утвърждаване на дисциплината, която работи.

Индикатори за постигане на резултат от обучението са: курсова работа; анкета за обратна връзка. Изисквания към курсовата работа: при присъствена или смесена форма на обучение, курсовата работа трябва да бъде разработена индивидуално или от екип в състав 3 до 5 обучаеми. Курсовата работа трябва да бъде предадена под формата на доклад и/или презентация.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Обучаемите получават ресурси в електронен вид – материали по отношение на теорията, примерни практически решения по различни казуси.Дистанционната форма на обучение предлага следните функционалности: достъп до информационни ресурси и комуникация с лектора през платформата за дистанционно обучение на СНЦ „Образование и технологии“ – http://it.sbs.bg/

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част в съотношение 1:3.

4. Компетентности, които ще бъдат придобити

 • Академична
 • Педагогическа
 • Организационна

5. Форми на обучение:

 • Присъствена
 • Дистанционна
 • Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:

Курсова работа. Работа по казуси.

9. Списък на обучителите:

Мария Стоянова Дишкова

10. Лице за контакт:

Румяна Папанчева

Актуален адрес: 8000, гр. Бургас, ул. Цар Самуил 28

Телефон: 0888272944

Адрес на електронна поща: papancheva@dgklaz.net

 

 

Към списъка с одобрени програмиslide up button